Областта е на опашката по заплати в страната

Публикувано на пн, 26 февр. 2024
576 четения

1 561 лв. е средната месечна работна заплата в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. Тя нараства спрямо предходното тримесечие на 2023 г. с 4,6%, но е с 562 лв. по-ниска от средната за страната (2123 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 20-то място. Това показват данните
на регионалното статистическо бюро.
Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,3%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 37,3%, „Операции с недвижими имоти“ – с 25,4%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 24,5%.
Най-добре платени в края на миналата година са били наетите в производството и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. Те са получавали средно по 2546 лв. Следват работещите във финансовите и застрахователни дейности – 2453 лева и създаването и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ -2359 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: операции с недвижими имоти – 1130 лева, административни и спомагателни дейности – 1132 лева и търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети – 1 135 лева.
Според статистиката наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. намаляват с 0,6% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 65 000 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 13,1%, „Строителство“ – с 4,6% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 3,9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 11,9% и „Други дейности“ – с 5,9% .
В края на четвъртото тримесечие на 2023 г. в частния сектор са работили 66,2% от всички наети в област Велико Търново.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново