Наемател на язовир планира да отглежда шарани в Павликенско

Публикувано на ср, 10 авг. 2022
848 четения

Отглеждане на шарани в плаващи садки планира частен инвеститор в язовир “Негованка”, който е в землището на село Михалци. Инвестиционнто намерение е на фирма “Дитекс МС” ЕООД и е входирано в Регионалната инспекция по околна среда и води и в Община Павликени. Дружеството планира монтаж на 10 броя плаващи мрежени клетки – садки, закупуване на зарибителен материал, зарибяване и хранене на рибата с гранулиран фураж. Дейностите ще се реализират в съществуващо рибовъдно стопанство, находящо се в язовир Негованка, за отглеждане на риба за консумация и спортен риболов. Капацитетът ще е 20,5 тона годишно на отглеждания шаран. За останалите видове риба – пъстър толстолоб, бял амур, европейски сом и бяла риба не се променя видовият състав и технологията на отглеждане в свободната зона на язовира. Площта на водната акватория на фермата, на която ще бъдат разположени садките, монтирани на 1 понтон, ще бъде около 1,2 дка. Садките ще са плаващи, с височина/дълбочина 5 м, диаметър 12,4 м, общ обем 600 куб.м и работен обем 482 кв.м.
За реализацията на проекта дружеството кандидатства за предоставяне на финансова помощ по “Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Язовирът е изграден на р. Негованка, десен приток на р. Росица, с обща площ 212,627 дка. Водоемът е отдаден под наем на възложителя чрез договор от 2020 г. Дружеството е титуляр на разрешително за ползване на язовира с цел отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности, с краен срок на действие 11.11.2030 г.
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно разпоредбите компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Велико Търново.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново