Изграждат фотоволтаична централа в стражишко село

Публикувано на ср, 30 авг. 2023
1486 четения

Фотоволтаична централа предстои да бъде изградена в стражишкото село Царски извор. Инвестиционното намерение е на “Ивком” ЕООД и е внесено в Регионалната инспекция по опазване на околната среда и води и в Община Стражица. Проектът предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с пикова мощност 2596,38 kWp. Имотът е с площ 30 965 кв. м и е отреден “За производствени и складови дейности”, собственост на дружеството. С виза от 21.09.2022 г. Община Стражица е допуснала изработването на проектна документация за изграждане на ФЕЦ в имота. Общата площ, на която ще бъде изградена инсталацията, е 12 307 кв. м. Ще бъдат инсталирани 4764 броя фотоволтаични модула на статична метална конструкция. За преобразуване на постояннотоковата енергия в променлива ще се монтират 12 броя инвертори, с номинална мощност от 185 kVA. Предвидени са необходимите заземителна инсталация, мълниезащитна уредба, мониторинг и комуникация.
По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, както и в границите на защитена зона от екологичната мрежа “Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона е BG0000432 “Голяма река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която се намира на отстояние 3,16 км.
От Регионалната екоинспекция уточняват, че ще се произнесат на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново