Екоинспекцията глоби фирма с 20 714 лв.

Публикувано на чт, 9 февр. 2023
461 четения

Еднократна санкция в размер на 20 714 лв. е наложила Регионалната инспекция по околната среда и водите на дружество от гр. Г. Оряховица. Глобата е за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително. През януари са наложени две текущи месечни санкции на дружества от Лясковец и Габрово за превишаване на нормата за допустими емисии на въглероден оксид.
През изминалия месец екоинспекторите са извършили 50 проверки на 47 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 27 са планирани проверки и 23 извънредни. Издадени са 10 предписания и са съставени 6 акта за установени административни нарушения. Единият акт е на юридическо лице за нарушение на Закона за водите – за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително. Екоинспекторите са съставили два акта за извършване на дейности с отпадъци без разрешение и за транспортиране на отпадъци без издаден регистрационен документ. Съставени са два акта за нарушение на Закона за биологичното разнообразие за разораване на поземлени имоти в землището на с. Крушето, общ. Горна Оряховица и за изгребни и товарни дейности от река Елийска в землището на Полски Тръмбеш, които съставляват нарушения на забраните, въведени със заповедта за обявяване на защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и неизпълнение на наложени принудителни административни мерки от директора на РИОСВ – В. Търново.
Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 400 лв. Сключено е и едно споразумение между наказващия орган и нарушителя на стойност 3500 лв., посочват от РИОСВ.
Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 22 531,62 лв. От получените суми 18 025,31 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Г. Оряховица (13 899,59 лв.), Община Свищов (1600 лв.) и Община В. Търново (1600 лв.).
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново