Агенции за недвижими имоти се обучаваха на иновационни практики

Публикувано на пт, 28 Дек. 2018
400 четения

Успешно приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0140-C01 „Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти“. Проектът се изпълнява от Бенефициент „Емералд – Надежда“ ЕООД по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност на средствата по проекта е 199 954,00 лв., като европейското съфинансиране е 189 956,30 лв., а размерът на националното съфинансиране е 9 997,70 лв.

Постигнатите резултати от изпълнението на проекта включват: Проведено изследване на опита на осем държави-членки, попадащи в региона на река Дунав; Идентифицирани три иновативни практики в следните направления: 1) „Използване на нови технологии при работа с клиенти“ – избрана практика ,,Виртуално представяне на имоти“; 2) „Корпоративен мониторинг на професионалните нужди“ – избрана практика „Обучение на служители и стажанти на различни дейности в брокерска фирма“; 3) „Въвеждане на служебно начало при осигуряване документи за подготовка на сделки“ – избрана практика „Предоставяне на цялостен или индивидуален пакет от услуги“; Работно пътуване и посещения на агенции за недвижими имоти в гр. Крайова и гр. Букурещ, Румъния; Проведени работни дискусии между български и румънски представители на агенции за недвижими имоти; Изготвено предложение за методите и подходите за трансфериране на избраните три иновативни практики; Разработени и валидирани възможни модели за трансфериране на иновативните практики; Трансферирани три иновативни практики; Закупен хардуер и разработен софтуер – интернет сайт на „Емералд – Надежда“ ЕООД; Разработени пет програми за обучение; Проведени пет двудневни обучения; Изготвен анализ за определяне на документи, които могат да бъдат събирани по служебен път;     Изготвен план с препоръки за осигуряване на документите по служебен път; Проведени три семинара; Изготвена оценка на постигнатите резултати (вкл. оценка на приложимостта на иновативните елементи, проследяване на логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение и др.);  Изготвен и дигитализиран единен наръчник.

www.eufunds.bg

loading...
Пътни строежи - Велико Търново