З А П О В Е Д на Община Велико Търново

Публикувано на вт, 17 Февр. 2015
408 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-303
гр. В. Търново, 13.02.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решения №1398 и № 1399 по Протокол № 77 от 29.01.2015 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М :
I. Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:
1. използвани територии, заети с трайни насаждения (земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), представляващи новообразуван поземлен имот № 506.2 (пет нула шест точка две) по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, с площ от 0,609 дка, четвърта категория, местност Боенчиното-Габровци, актуван с АОС № 5982/18.11.2014 г.; при начална тръжна цена в размер на 3060 (три хиляди и шестдесет) лева;
2. изоставени орни земи (земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), представляващи новообразуван поземлен имот №517.8 (пет едно седем точка осем) по плана на новообразуваните имоти на землище с. Вонеща вода, с площ от 1,141 дка, втора категория, местност Реката 1, актуван с АОС № 5985/25.11.2014 г.; при начална тръжна цена в размер на 2025 (две хиляди двадесет и пет) лева;
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в таен търг;
– декларации по образец;
– проектодоговор;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение на Общински съвет;
– скица на имота – копие.
Сумата за тръжна документация за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново, а депозитната вноска за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново. Кандидатите са длъжни да представят удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново. При участие чрез пълномощник, следва да бъде представено нотариално пълномощно с две заверки – на съдържанието и на подписите.
III. Търгът ще се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново, както следва:
По т.I.1. – на 05.03.2015 г. от 13,30 ч.;
По т.I.2. – на 05.03.2015 г. от 14,00 ч.
IV. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12,00 часа на 04.03.2015 година.
Преди подписване на договор за продажба, спечелилият участник заплаща данък добавена стойност, 2,5% местен данък и 2 % такса по чл. 56а от НОАМТЦУ върху наддадената сума, както и стойността на експертната оценка.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 409 на Община Велико Търново, телефон за връзка 62-25-44.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
инж. Даниел Панов,
кмет на Община Велико Търново
Съгласувано с:
Олга Петърчева, началник-отдел “ПО”
Надя Петрова,
директор Дирекция “ОСОП”
Съгласувал и изготвил:
Маринела Джартова,
началник-отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново