Вече четвърта година в Община Свищов работи младежки медиатор

Публикувано на чт, 11 Юли 2019
38 четения

Община Свищов изпълнява осем проекта и програми, насочени към осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда“ – гр. Свищов от различни възрастови и социални групи и с различен образователен ценз. В поредица от материали ще представим всяка една от програмите с нейните специфики и ангажираните лица по нея.

За първи път през 2015 г. в рамките на Национална програма „Активиране на неактивни лица“ в Община Свищов е назначен на работа „Младежки медиатор“. Общинска администрация Свищов бе и първата община в България, подала заявка за разкриване на работно място за медиатор.

Тези лица изпълняват дейности за идентифициране на  младежи, завършили средно или висше образование, които не учат, не работят и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, както и младежи, отпаднали или намиращи се в риск от отпадане от образователната система преди завършване на средното си образование. На идентифицираните младежи се предлага консултация и подкрепа за завръщане в образователната система или регистрация в Дирекция „Бюро по труда“, където да бъдат насочени към включване в курсове за професионална квалификация или да бъдат насочени към подходяща работа.

След прецизен съвместен подбор от Дирекция „Бюро по труда“ Свищов и Община Свищов, към Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси“ е назначена Кръстина Александрова.

Като младежки медиатор вече 4 години тя изпълнява функцията на посредник между младежите и различните институции, които предоставят социални, здравни, образователни и други услуги. Убедена е в положителните резултати от изпълнението на основната цел на програмата и отчита приносът и за активиране и включване на пазара на труда на неактивни, включително обезкуражени лица и младежи до 29 г. (вкл.), които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ).

За периода от своето назначаване през 2015 година до момента младежкият медиатор се е срещнал с над 317 младежи, като след  първоначалното идентифициране и консултиране, значителна част от тях са реинтегрирани в образователната система, което е от изключителна важност за тяхната бъдеща реализация.

Младежкият медиатор, съвместно с експерти и специалисти от община Свищов и ДБТ – гр. Свищов  положиха усилия за обхващане и на безработни лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличане и мотивиране за регистрация в ДБТ.  В  рамките на  индивидуални и групови срещи работят за насърчаване включването на млади хора от всички населени места в община Свищов в обучения, както и за връщането им в образователната система. Съдействие също така получават и за осигуряване на заетост, ориентиране при изготвяне на CV, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение.

Само по проекта, изпълняван от община Свищов  „Младите хора в община Свищов – активни участници на пазара на труда“ изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  бяха активирани общо над 60 младежа, като в последствие 54 от тях бяха назначени на работа в Община Свищов за срок от 6 месеца на различни длъжности, съответстващи на преминалото обучение.

Тази програма е изключителна възможност за община Свищов за използване на всички начини за осигуряване на заетост, активиране и насърчаване на учениците и младежите. Това е резултат от отличното партньорство между общинската администрация и Дирекция „Бюро по труда“ Свищов, осигуряващо перспектива за включване на много безработни лица по различни програми и мерки, предоставени от Агенция по заетостта.

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново