З А П О В Е Д № 24/08.01.2015 г.

Публикувано на пн, 12 ян. 2015
224 четения

 З А П О В Е Д № 24/08.01.2015 г.
На ос­но­ва­ние чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.122, ал.1 от НРПУРОИ и Ре­ше­ние № 578/16.12.2014г. на Об­щин­с­ки съ­вет, гр. Стра­жи­ца
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се ор­га­ни­зи­ра и про­ве­де пуб­ли­чен търг с тай­но над­да­ва­не на 27.01.2015 г. от 10,00 ча­са в за­ла­та на Об­щи­на Стра­жи­ца за про­даж­ба на ме­та­лен га­раж със ЗП 39,00 кв.м със съ­от­вет­но­то пра­во на стро­еж, на­хо­дящ се в УПИ VI-За ОЖС и тър­го­вия, кв. 70 по пла­на на гр. Стра­жи­ца, ак­ту­ван с АчОС № 6101/14.10.2014 г., с на­чал­на тръж­на це­на 1860,00 лв. (хи­ля­да осем­с­то­тин и шес­т­де­сет ле­ва), вър­ху ко­я­то це­на не се на­чис­ля­ва ДДС, на ос­но­ва­ние чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.
II. Оп­ре­де­лям стъп­ка за над­да­ва­не вър­ху на­чал­на­та тръж­на це­на 10 %.
III. При не­я­вя­ва­не на кан­ди­да­ти оп­ре­де­лям вто­ра да­та за про­веж­да­не на тър­га 10.02.2015 г. от 10,00 ча­са в за­ла­та на об­щи­на­та.
IV. Ут­вър­ж­да­вам тръж­на до­ку­мен­та­ция, съ­дър­жа­ща: об­ра­зец на за­яв­ле­ние за учас­тие, дек­ла­ра­ции – 2 бр., об­ра­зец на офер­та, ски­ца на имо­та, ре­зю­ме на док­лад за па­зар­на оцен­ка, из­вад­ка от гла­ва VII от НРПУРОИ и про­ек­тодо­го­вор за про­даж­ба, ука­за­ния и изис­к­ва­ния към учас­т­ни­ци­те за учас­тие в пуб­ли­чен търг с тай­но над­да­ва­не за про­даж­ба на имо­ти – час­т­на об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност, ко­я­то се зап­ла­ща в ка­са­та на Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на Об­щи­на Стра­жи­ца до 15.00 ча­са на 26.01.2015 г. и за вто­ра да­та до 15.00 ч. на 09.02.2015 г.
V. Це­на на тръж­на­та до­ку­мен­та­ция за ком­п­лект в раз­мер на 120,00 лв. с ДДС (сто и два­де­сет ле­ва) се зап­ла­ща в сро­ко­ве­те по т.IV и се по­лу­ча­ва от стая № 104 “Об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност”.
VI. Де­по­зит­на внос­ка за учас­тие в тър­га в раз­мер на 372,00 лв., пред­с­тав­ля­ва­ща 20 % от на­чал­на­та тръж­на це­на, се вна­ся по смет­ка на Об­щи­на Стра­жи­ца IBAN: BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF, при “Бан­ка ДСК” ЕАД, клон Стра­жи­ца, до 15.00 ча­са на 26.01.2015 г. и за вто­ра да­та до 15.00 ч. на 09.02.2015 г.
VII. Офер­ти­те се по­да­ват в Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на Об­щи­на Стра­жи­ца до 16.00 ча­са на 26.01.2015 г., за вто­ра да­та до 16.00 ч. на 09.02.2015г.
VIII. Спе­че­ли­лият учас­т­ник зап­ла­ща 2 % так­са за об­с­луж­ва­не на сдел­ка­та и 2,5 % мес­тен да­нък вър­ху про­даж­на­та це­на, как­то и стой­ност­та на ек­с­пер­т­на­та оцен­ка в раз­мер на 80,00 лв.
Пре­пис от за­по­вед­та да се обя­ви по ус­ло­ви­я­та на чл. 123 от На­ред­ба­та за ре­да за при­до­би­ва­не, уп­рав­ле­ние и раз­по­реж­да­не с об­щин­с­ко иму­щес­т­во и да се връ­чи на длъж­нос­т­ни­те ли­ца за све­де­ние и из­пъл­не­ние.
инж. Де­те­ли­на Бо­ри­со­ва, кмет на Об­щи­на Стра­жи­ца

loading...
Пътни строежи - Велико Търново