З А П О В Е Д № 23/08.01.2015 г.

Публикувано на пн, 12 ян. 2015
150 четения

 З А П О В Е Д № 23/08.01.2015 г.
На ос­но­ва­ние чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 1 от НРПУРОИ и Ре­ше­ние № 569/28.11.2014 г. на Об­щин­с­ки съ­вет, гр. Стра­жи­ца
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се ор­га­ни­зи­ра и про­ве­де пуб­ли­чен търг с тай­но над­да­ва­не на 27.01.2015 г. от 09,30 ча­са в за­ла­та на Об­щи­на Стра­жи­ца за от­с­тъп­ва­не въз­мез­д­но пра­во на стро­еж за из­г­раж­да­не на га­раж­на клет­ка № 12 със ЗП 20,44 кв.м в УПИ I -“За ОЖС и тър­го­вия”, кв. 73, гр. Стра­жи­ца, ак­ту­ван с АчОС № 4794/19.04.2013 г. по на­чи­на ука­зан в час­тич­но­то из­ме­не­ние на ЗРП на гр. Стра­жи­ца, одоб­рен със За­по­вед на кме­та № 6/07.01.1997 г., с на­чал­на тръж­на це­на 850,00 лв. с ДДС (осем­с­то­тин и пет­де­сет ле­ва).
II. Оп­ре­де­лям стъп­ка за над­да­ва­не вър­ху на­чал­на­та тръж­на це­на 10 %.
III. При не­я­вя­ва­не на кан­ди­да­ти оп­ре­де­лям вто­ра да­та за про­веж­да­не на тър­га 10.02.2015 г. от 09,30 ча­са в за­ла­та на Об­щи­на Стра­жи­ца при спаз­ва­не на пър­во­на­чал­ни­те ус­ло­вия.
IV. Ут­вър­ж­да­вам тръж­на до­ку­мен­та­ция, съ­дър­жа­ща: об­ра­зец на за­яв­ле­ние за учас­тие, дек­ла­ра­ции – 2 бр., об­ра­зец на офер­та, ски­ца на имо­та, ре­зю­ме на док­лад за па­зар­на оцен­ка, из­вад­ка от гла­ва VII от НРПУРОИ, про­ек­тодо­го­вор за от­с­тъ­пе­но пра­во на стро­еж, ука­за­ния и изис­к­ва­ния към учас­т­ни­ци­те за учас­тие в пуб­ли­чен търг с тай­но над­да­ва­не за от­с­тъп­ва­не пра­во на стро­еж, ко­я­то се зап­ла­ща в ка­са­та на Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на Об­щи­на Стра­жи­ца до 15.00 ча­са на 26.01.2015 г. и за вто­ра да­та до 15.00 ч. на 09.02.2015 г.
V. Це­на на тръж­на­та до­ку­мен­та­ция в раз­мер на 60.00 лв. с ДДС (шес­т­де­сет ле­в), ко­я­то се зап­ла­ща в сро­ко­ве­те по т.IV и се по­лу­ча­ва от стая № 44 “Об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност”.
VI. Де­по­зит­на внос­ка за учас­тие в тър­га в раз­мер на 170,00 лв. (сто и се­дем­де­сет ле­ва), пред­с­тав­ля­ва­ща 20 % от на­чал­на­та тръж­на це­на, се вна­ся по смет­ка на Об­щи­на Стра­жи­ца IBAN: BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF, при Бан­ка “ДСК” ЕАД, клон Стра­жи­ца, до 15.00 ча­са на 26.01.2015 г. и за вто­ра да­та до 15.00 ч. на 09.02.2015 г.
VII. Офер­ти­те се по­да­ват в Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на Об­щи­на Стра­жи­ца до 16.00 ча­са на 26.01.2015 г., за вто­ра да­та до 16.00 ч. на 09.02.2015 г.
VIII. Спе­че­ли­лият учас­т­ник зап­ла­ща 2 % так­са за об­с­луж­ва­не на сдел­ка­та и 2,5 % мес­тен да­нък вър­ху стой­ност­та на пра­во­то на стро­еж, как­то и стой­ност­та на ек­с­пер­т­на­та оцен­ка в раз­мер на 80 лв. (осем­де­сет ле­ва).
Пре­пис от за­по­вед­та да се обя­ви по ус­ло­ви­я­та на чл. 123 от На­ред­ба­та за ре­да за при­до­би­ва­не, уп­рав­ле­ние и раз­по­реж­да­не с об­щин­с­ко иму­щес­т­во и да се връ­чи на длъж­нос­т­ни­те ли­ца за све­де­ние и из­пъл­не­ние.
инж. Де­те­ли­на Бо­ри­со­ва, кмет на Об­щи­на Стра­жи­ца

loading...
Пътни строежи - Велико Търново