З А П О В Е Д № 1152/ 24.08.2015 г.

Публикувано на ср, 26 Авг. 2015
209 четения

Община Стражица
З А П О В Е Д
№ 1152/ 24.08.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 1 от НРПУРОИ и Решения № 670/03.08.2015 г., № 671/03.08.2015 г. и № 672/03.08.2015 г. на Общински съвет Стражица
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, на 10.09.2015г. в залата на Община Стражица както следва:
1.от 09,00 часа – Поземлен имот № 077005, представляващ Изоставена нива в местността Малкия хребет в землището на с. Нова Върбовка, III категория, с площ 23,388 дка, актуван с АчОС № 5857/28.04.2014 г., с начална тръжна цена 10758,48 лв. (десет хиляди седемстотин петдесет и осем лева четиридесет и осем стотинки), на която цена не се начислява ДДС на основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС.
2. от 09,30 часа – Поземлен имот № 037001, представляващ Изоставена нива в местността Дренака в землището на с. Горски Сеновец, VI категория, с площ 91,806 дка, актуван с АчОС № 2636/21.01.2003 г., с начална тръжна цена 34886,28 лв. (тридесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и шест лева двадесет и осем стотинки), на която цена не се начислява ДДС на основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС.
3. от 10,00 часа – Поземлен имот № 000185, представляващ Друга селскостопанска територия в землището на с. Камен, III категория, с площ 4,088 дка, актуван с АчОС № 7498/18.08.2015г., с начална тръжна цена 1962,24 лв. (хиляда деветстотин шестдесет и два лева двадесет и четири стотинки), на която цена не се начислява ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС.
II. Определям стъпка за наддаване върху началната тръжна цена 10 %.
III. При неявяване на кандидати определям втора дата за провеждане на търговете 24.09.2015 г. в същите часове в залата на общината.
IV.Утвърждавам тръжна документация, съдържаща: образец на заявление за участие, декларации – 2 бр., образец на оферта, скици на имотите, резюме на доклад за пазарна оценка, извадка от глава VII от НРПУРОИ и проектодоговор за продажба, указания и изисквания към участниците за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, която се заплаща в касата на Информационния център на Община Стражица до 15.00 часа на 09.09.2015г. и за втора дата до 15.00 ч. на 23.09.2015г.
V. Цена на тръжната документация за комплект в размер на 120.00 лв. с ДДС (сто и двадесет лева) се заплаща в сроковете по т. IV и се получава от стая № 104 “Общинска собственост”.
VI. Депозитна вноска за участие за всеки от търговете, представляваща 20 % от началната тръжна цена, се внася по сметка на Община Стражица IBAN: BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF, при “Банка ДСК” ЕАД, клон Стражица до 15.00 часа на 09.09.2015г. и за втора дата до 15.00 ч. на 23.09.2015г. както следва:
1.За Поземлен имот № 077005, представляващ Изоставена нива в местността Малкия хребет в землището на с.Нова Върбовка, в размер на 2160,00 лв. (две хиляди сто и шестдесет лева).
2.За Поземлен имот № 037001, представляващ Изоставена нива в местността Дренака в землището на с. Горски Сеновец, в размер на 7000,00 лв. (седем хиляди лева).
3.За Поземлен имот № 000185, представляващ Друга селскостопанска територия в землището на с. Камен, в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева).
VII. Офертите се подават в Информационния център на Община Стражица до 16.00 часа на 09.09.2015 г., за втора дата до 16.00 ч. на 23.09.2015 г.
VIII. Спечелилият участник заплаща 2 % такса за обслужване на сделката и 2,5 % местен данък върху продажната цена, както и стойността на експертната оценка в размер на 80 лв. за имот.
Препис от заповедта да се обяви по условията на чл. 123 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
инж. Детелина Борисова, кмет на Община Стражица

loading...
Пътни строежи - Велико Търново