ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРАЖИЦА ПРЕДПРИЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Публикувано на чт, 13 Юли 2017
1365 четения

Кметът на община Стражица, г-н Румен Павлов, събра на 10 юли 2017 г. работна група за предприемане на мерки за хармонизиране на подзаконовата нормативна база на общината, в изпълнение на Решение на Министерски съвет №338 от 23 юни 2017г., за намаляване на административна тежест върху гражданите и бизнеса.
В нея участваха директорите на дирекции, началници на отдели и служители от състава на общинска администрация гр. Стражица. Съгласно Приложение към т.1 буква „а” от решението на министерски съвет, за 12 удостоверителни документа издавани от различни административни органи, включително 3 от които от общинска администрация, ще отпадне изискването за предоставяне на тези официални документи на хартиен носител. Информацията ще се извлича по електронен път, с което значително ще се намали времето и излишната бюрократична тежест при извършването на съответната административна услуга или разрешителен режим. Ще бъде посрещнато с одобрение от гражданите и бизнеса отпадането на икономически необоснованото плащане на допълнителни такси за услуги, извършвани от община Стражица.
Директорите на дирекции в срок до 14 юли ще предоставят информация на кмета на община, за всички административни услуги, разрешителни режими и правните основания от Наредби на общински съвет гр. Стражица, с които се изисква предоставянето на изброените в решението на МС официални документи на хартиен носител и ще бъдат предприети мерки за тяхното отпадане. В Регистъра на услугите на Интегрираната информационна система на държавната администрация, общинска администрация гр. Стражица ще актуализира данните за видовете услуги, основанията за тяхното издаване и изисквания съобразно новите промени. За резултатите от провежданата реформа ще бъдат уведомени съответно областен управител и министерски съвет.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново