Община Стражица

Публикувано на вт, 12 ян. 2016
429 четения

З А П О В Е Д
№ 36
гр. Стражица, 08.01.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 1 от НРПУРОИ и Решения № 19/16.12.2015 г. и № 22/16.12.2015 г. на Общински съвет гр. Стражица
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.01.2016 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост, както следва:
1. От 9,30 часа – Част от УПИ I – За градски пазар в кв. 163 по плана на гр.Стражица, представляваща място № 1 със ЗП 70 кв.м за поставяне на временно съоръжение по указания начин от Главния архитект в скица с рег. № 426/17.11.2015 г., актуван с АпОС № 3766/02.11.2009 г., за срок от 4 години, с начална месечна наемна цена 122,30 лв. с ДДС (сто двадесет и два лева и тридесет стотинки).
2. От 10,00 часа – Част от УПИ I – За градски пазар в кв. 163 по плана на гр. Стражица, представляваща място № 2 със ЗП 6 кв.м за поставяне на временно съоръжение по указания начин от Главния архитект в скица с рег. № 426/17.11.2015 г., актуван с АпОС № 3766/02.11.2009 г., за срок от 4 години, с начална месечна наемна цена 10,49 лв. с ДДС (десет лева и четиридесет и девет стотинки).
3. От 10,30 часа – Стая и 1/2 от коридор с обща ЗП 15,50 кв.м от Масивна едноетажна сграда (старо кметство), находяща се в УПИ I, кв. 35 по плана на с. Балканци, актувана с АчОС № 7589/01.12.2015 г., за административна дейност, за срок от 5 години, с начална месечна наемна цена 28,84 лв. с ДДС (двадесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки).
II. Определям стъпка за наддаване върху началната тръжна цена 10 %.
III. Търговете да се организират и проведат при спазване разпоредбите на глава седма от НРПУРОИ, като обектите се отдават без оборудване и обзавеждане и разходите по пускане в експлоатация да бъдат за сметка на наемателя.
IV. При неявяване на кандидати определям втора дата за провеждане на търговете 10.02.2016 г. в залата на Община Стражица в същите часове.
V. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща: образец на заявление за участие, декларации – 2 броя, извадка от глава VII от НРПУРОИ, образец на оферта, скица на имота, проектодоговор, указания и изисквания към участниците за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, която се заплаща в касата на Информационния център на Община Стражица до 15.00 часа на 26.01.2016 г. и за втора дата до 15.00 ч. на 09.02.2016 г.
VI. Цена на тръжната документация за комплект в размер на 60,00 лв. с ДДС (шестдесет лева) се заплаща в сроковете по т.V и се получава от стая № 104 “Общинска собственост”.
VII. Определям депозитна вноска за участие в търговете, представляваща трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена, която се внася по сметка на Община Стражица IBAN: BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF, при “Банка ДСК” ЕАД, клон Стражица до 15.00 часа на 26.01.2016 г. и за втора дата до 15.00 ч. на 09.02.2016 г. както следва:
1. За място № 1 със ЗП 70 кв.м от УПИ I – За градски пазар в кв.163 по плана на гр. Стражица, в размер на 370,00 лв. (триста и седемдесет лева).
2. За място № 2 със ЗП 6 кв.м от УПИ I – За градски пазар в кв.163 по плана на гр. Стражица място № 2 със ЗП 6 кв.м, в размер на 35,00 лв. (тридесет и пет лева).
3. За стая и 1/2 от коридор с обща ЗП 15,50 кв.м от Масивна едноетажна сграда (старо кметство), находяща се в УПИ I, кв. 35 по плана на с. Балканци, в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева).
VIII. Офертите се подават в Информационния център на Община Стражица до 16.00 ч. на 26.01.2016 г., за втора дата до 16.00 ч. на 09.02.2016 г.
Препис от заповедта да се обяви по условията на чл. 123 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
Румен Павлов, кмет на Община Стражица

loading...
Пътни строежи - Велико Търново