ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдеще!

Публикувано на чт, 16 Апр. 2015
110 четения

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ “МЛАДИТЕ ХОРА ОЖИВЯВАТ ДРЕВНОТО КЕРАМИЧНО НАСЛЕДСТВО
В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ”

На 20.04.2015 г., от 11.00 ч. в Районна библиотека “П.Р. Славейков”, гр. Велико Търново, ще бъде открита мобилна изложба с керамични експонати, изработени от млади хора в изпълнение на проект “Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е на общата стойност 267294,98 лв. и е с продължителност 15 месеца. Бенефициент е Община Павликени с партньори “Национално сдружение на малкия и среден бизнес – НСМСБ” – България и “Асоциация за регионално участие и действие – APARE” – Франция.
Общата цел на проекта е прилагане на иновативен модел за въвличане на младите хора за оживяване на културно-историческото наследство в подкрепа на иницативи за стартиращ бизнес в община Павликени.
Проектът е насочен към транснационалното сътрудничество между български и френски организации чрез провеждане на социален експеримент в община Павликени в сферата на опазване на наследството, предприемачество и създаване на възможности за “зелена икономика”, социално включване и интеграция на млади хора с различни социални и икономически възможности.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Павликени и при никакви обстоятелства не може да да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново