Община павликени обявява публичен търг

Публикувано на чт, 20 окт. 2016
423 четения

На основание Заповеди №РД-02-11-2642/18.11.2016 год. на Кмета на общината, Община Павликени,

О  Б  Я  В  Я  В  А:

  1. На 15.11.2016 год. публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост както следва:

 

№ на имота

 

Начин на трайно ползване Кате-

гория

   Площ

/дка/

Цена

/лв./

Депозит

/лв./

Начало на търга
по КВС на с. Вишовград  
201011 Друга селскостопанска територия VІІ 24,448 16600,00 1660,00 14,00  
по КВС на гр. Павликени  
332047 Друга селскостопанска територия ІІІ 1,031 960,00 96,00 14,15  

 

  1. Търговете ще се проведат по обявения в т. 1 ред в заседателната зала на Общински съвет – Павликени. При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове на 22.11.2016 год. при същите условия.
  2. Цена на комплект тръжни документи – 50,00 лв., задължителен за всеки участник.
  3. Срок за закупуване на тръжни документи 12.00 часа на деня предхождащ търга в Информационен център при Община Павликени.
  4. Депозити за участие в търговете се внасят по сметка IBAN BG35UNCR75273342926133, при УниКредит Булбанк клон Павликени до 12.00 часа на деня предхождащ търговете.
  5. Срок за подаване на заявления за участие в търга 17.00 часа на деня предхождащ търговете в Информационен център при Община Павликени .
  6. Оглед на имотите да се извършва в дните от 07 до 11 ноември включително, от 13.00 до 16.00 часа в присъствието на представител на общината /кметството по местонахождение на имотите/.
  7. Купувачите при сключване на договора ще заплащат и действително направените разходи по процедурата и за изготвяне на експертната оценка

До участие в търга да се допускат кандидати, отговарящи на определените в тръжната документация условия.

За допълнителна информация – Община Павликени, отдел „ОССД”, тел. 0610/5 13 34.

 

 

 

инж.   Емануил Манолов  /п/

Кмет на Община Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново