Община Павликени О Б Я В И

Публикувано на ср, 18 Мар. 2015
533 четения

Община Павликени
О Б Я В И
1. Да се проведе публично-оповестен конкурс за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Павликени, при следните условия:
Ш Обект на конкурса: част от имот – публична общинска собственост, представляващ 48,32 кв.м от УПИ I, кв.151 по ПУП на гр. Павликени, актуван с АОС№ 2002/23.03.2010 г. за поставяне на временен, преместваем, търговски павилион от 23,32 кв.м и терен за маси от 25 кв.м.
Ш Конкурсът да се проведе при минимална конкурсна цена – 858.12 лв. без ДДС,представляваща годишен наем на обекта. Сделката е облагаема по ЗДДС.
Ш Цена на комплект конкурсни документи – 30.00 лева, която се заплаща в брой при инкасатор “Местни приходи” – Информационен център на Община Павликени. Конкурсната документация се получава в отдел “Общинска собственост” срещу представен документ за платена цена.
Ш Срок за закупуване на конкурсни документи – до 22.04. 2015 г.
Ш Депозит за участие в конкурса в размер на: 85.00 лв.
Ш Депозитът се внася по сметка BG35UNCR75273342926133, BIG UNCRBGSF при банка “УниКредит Булбанк”, гр. Павликени, до 12.00 часа на 22.04. 2015 г.
Ш Заявленията за участие в конкурса се подават в деловодството на общината (Информационен център) до 17.00 часа на 22.04.2015 г.
Ш Конкурсът да се проведе на 29.04.2015 г. в заседателна зала II – I – нова сграда.
Ш Когато до участие в публичния конкурс е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил публичния конкурс по началната тръжна цена, ако я е потвърдил.
2. Конкурсът да се проведе при следните условия:
Ш Да не се променя предназначението на обекта за срока на наемното правоотношение.
Ш Спечелилият конкурса са задължава да поддържа, коси и почиства зелената площ от парка за своя сметка.
Ш Спечелилият конкурса се задължава да поддържа и почиства незатревената част от парка.
Ш Спечелилият конкурса се задължава да зацветява за своя сметка определената част от имота съгласно приложената скица за проектиране.
Ш Спечелилият конкурса следва да поддържа създадените работни места за целия период на договора.
3. Методика за оценяване на предложените оферти и начин на определяне тежестта им в комплексната оценка.
1.     Предложена най-висока годишна наемна цена за имота (П1) над минимално определената начална конкурсна цена с относителна тежест по този показател – 50 %
предложената цена от кандидата
П1=        х 50 %
най-висока предложена цена
2. Предложена най-висока цена на инвестиционния разход и за реализиране на инвестиционната идея – 20 %
предложена стойност на инвестиционния проект
2. П2 =        х 20 %
най-висока предложена инвестиция
3. Предложение за създаване на работни места (П3) с относителна тежест – 10 %
брой създадени работни места от съответния кандидат
3 П3 =         х 10 %
Най-голям брой създ. раб. места измежду всички
4. Най-кратък срок за реализиране на инвестиционната идея (П4) с относителна тежест 20 %
4 П4 =    най-кратък срок за реализиране на идеята
срок за реализиране
Общата оценка се определя по формулата П1+П2+П3+П4
4. Определям комисия за провеждане на конкурсната процедура, обявена на основание Решение № 694 от Протокол № 58/12.02.2015 г. в състав:
Председател:    Славена Димитрова Грозева – гл. юрисконсулт
и членове:    Бистра Тодорова Василева – нач.-отдел “ОССД”
Данка Тодорова Калчева – ст. експерт “ОССД”
Резервни членове:    Владимир Великов Лечев – юрисконсулт в отдел ПОЧРОП
Даниела Христова Димитрова – ст .експерт “ОССД”
Комисията да приключи работата си с изготвяне на протокол за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията.
инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново