Община Павликени О Б Я В А

Публикувано на ср, 18 Мар. 2015
229 четения

Община Павликени
О Б Я В А
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Павликени, при следните условия:
Обект на търга – ПОМЕЩЕНИЕ в бивша училищна сграда в с. Долна Липница по Акт за частна общинска собственост № 2116/ 29.07.2010 г. за складови дейности, находящ се в кв. 64, по ПУП на с. Долна Липница.
Обектът се предоставя за срок от 5 години.
Търгът да се проведе на 15.04.2015 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Павликени и повторен търг със същите условия на 22.04.2015 г.
Начална тръжна цена – 182.00 лв. с ДДС, представляващ месечен наем на обекта.
Стъпка на наддаване – 20.00 лв.
Краен срок за приемане на заявления и внасяне на депозит в размер на 182.00 лв. (един месечен наем) се внася в касата на общината до 12.00 часа на деня преди търга.
Утвърждавам тръжна документация с цена 30 лв., която ще се заплаща в информационния център на Общината и се получава в отдел Общинска собственост.
Срокът, за който се учредява наемното правоотношение – 5 години, като всички произтичащи промени бъдат отразявани в допълнителни споразумения.
Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. в присъствието на служител на общината.
инж. Емануил Манолов,
кмет на Община Павликени
Тел. за справка: 0610/5 13 34

loading...
Пътни строежи - Велико Търново