Община Павликени 5200, гр. Павликени, бул. “Руски” № 4 кмет: 0610/5 35 80, факс: 0610/5 26 42; e-mail: pavlikeni@vestel.bg

Публикувано на вт, 13 юни 2017
235 четения

На основание Заповеди РД-02-11-1243/12.06.2017 г. на Кмета на общината, Община Павликени
О Б Я В Я В А:
Публични търгове с начален час 13,30 ч. за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по КВС на населени места по списък – Приложение I при следните условия:
1. Дата на провеждане на търга по населени места:
– 05.07.2017 г. – Батак, Бутово, Бяла черква, Вишовград, Върбовка и Г. Липница;
– 06.07.2017 г. – Димча, Долна Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери и Михалци;
– 07.07.2017 г. – Мусина, Недан, Павликени, Паскалевец, Росица, Сломер и Стамболово.
2. Всички имоти, обект на търга, са публикувани на интернет страницата на общината в раздел “Търгове и конкурси”, оповестени в сградата на общината, както и за всяко населено място в сградата на съответното кметство.
3. Имотите се отдават под наем на лица, отглеждащи пасищни селскостопански животни на съответното землище или в друго землище на територията на общината.
4. Срокът за отдаване под наем – 1 (една) стопанска година /01.10.2017 – 30.09.2018 г./
5. Начална тръжна цена – 7,00 лв./дка годишно.
6. Стъпка за наддаване – 0,70 лв./дка.
7. Депозит за участие в търга – до 50 % от началната тръжна цена за имота се внасят по сметка на Община Павликени до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на търговете, по сметка: IBAN BG35UNCR75273342926133, при УниКредит Булбанк клон Павликени.
8. Търговете ще се проведат по посоченият график в заседателната зала на общината.
9. Цена на комплект тръжни документи – 30,00 лв. за всяко населено място, съдържащ:
– Заповед за обявяване на търга.
– Копие от обявата в регионален вестник
– Указание за необходимите документи за участие в търга
– Разяснение относно процедурата по провеждането на търга
– Основание за недопускане до участие в публичен търг с явно наддаване
– Проектодоговор
– Списък на имотите за съответното землище
– Декларация
– Заявление за участие в търга
10. Плащането на тръжни документи се извършва при “Инкасатор местни приходи” в Информационен център, а получаването им в отдел “Общинска собственост и стопански дейности” на Община Павликени до 12 часа на деня, предхождащ датата на търговете.
11. Заявления за участие в търга да се приемат до 17.00 часа на деня предхождащ търговете, в “Информационен център” при Община Павликени.
12. Заплащането на годишния наем от спечелилия търга се извършва с подписването на договора за наем, като се доплаща разликата от стойността, на която е спечелен търгът и внесения депозит.
До участие в търга се допускат кандидати, отговарящи на определените в тръжната документация условия.
За допълнителна информация – отдел “Общинска собственост и стопански дейности” при Община Павликени, тел: 0610/ 5 13 48.
инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ, кмет на Община Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново