О Б Я В А

Публикувано на пн, 19 Дек. 2016
355 четения

На основание Заповед № РД-02-11-3145/15.12.2016 г.
на кмета на общината, Община Павликени
О Б Я В Я В А:
Публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за построяване на 1 бр. гараж (№ 4) в последователност, посочена в скицата за проектиране. Теренът е частна общинска собственост и се намира в УПИ III, кв. 70 по ПУП на гр. Павликени.
Търгът да се проведе при следните условия:
– Имотът да се застрои съгласно предвиденото отреждане – за гараж № 4, съгласно предложена и подписана скица от главния архитект на Община Павликени.
– Застроената площ е 22 кв.м (една гаражна клетка).
– Началната тръжна цена на отстъпеното право на строеж е в размер на 790,00 лв. без ДДС, представляваща пазарната оценка на правото на строеж, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти. Сделката е облагаема по ЗДДС. ДДС ще бъде начислен върху достигнатата крайна тръжна цена.
– Стъпка за наддаване – 30,00 (тридесет) лв.
– Депозит за участие в търга – 79,00 (седемдесет и девет) лв. Депозитът се внася в касата на Община Павликени (стая 115) или по банковата сметка на Община Павликени – IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код UNCRBGSF при “Уникредит Булбанк”, клон Павликени. Краен срок за внасяне – до 12 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
– Търгът ще се проведе на 10.01.2017 г. в Заседателната зала на Община Павликени от 14,00 часа. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 17.01.2017 г. от 14,00 часа при същите условия.
– Цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лв., която се заплаща в брой на гише “Местни приходи” в Общински информационен център. Тръжната документация се получава на гише “Общинска собственост и стопански дейности” срещу представен документ за платена такса.
– Тръжната документация се закупува до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
– Заявления за участие в търга се подават на гише “Деловодство и архив” в Общински информационен център до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
– Заплащането на цената за отстъпеното право на строеж се заплаща еднократно по банков път преди подписване на договора.
За допълнителна информация: Отдел “ОССД”, тел. 0610/5 13 34
инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново