Заседание на Общински съвет-Лясковец е насрочено от председателя Д. Арабаджиева

Публикувано на вт, 26 май 2015
282 четения

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.05.2015 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:

1.Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 -2020 г.

2.Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете.

3.Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2016 г.

4.Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет-Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 г.

5.Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2015 г.

6.Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

7.Приемане Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец.

8.Приемане изменение и допълнение на Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец.

9.Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Лясковец.

10.Утвърждаване Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2015 г. и определяне начина на ползването й.

11.Включване на имоти – частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, през 2015 г.

12.Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

13.Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

14.Питания.

Даниела Арабаджиева

Председател на Общински съвет – Лясковец

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново