ЗАПОВЕД № 2424/22.12.2017 г., гр. Лясковец

Публикувано на чт, 4 ян. 2018
195 четения

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост (ЗОС), чл. 17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, чл. 7, ал. 1 и ал. 2, чл. 71, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Лясковец и в изпълнение на Решение № 337/30.11.2017 г. на Общински съвет Лясковец,
I. НАРЕЖДАМ:
1. Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ 30.25 кв.м за поставяне на павилион с предназначение: търговска дейност, представляващ част от УПИ V – за павилиони и озеленяване в кв. 26 по ПУП на гр. Лясковец терен с площ 30.25 кв.м в УПИ V – за павилиони и озеленяване в кв. 26 по ПУП на гр. Лясковец за поставяне на 1 (един) брой павилион с предназначение: търговска дейност, съгласно Подробна схема № 18 – Л-ц – актуализация, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 57.78 лв. без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС).
Сделката е облагаема по ЗДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗДДС върху достигнатата крайна тръжна цена за месечен наем.
2. Наемната цена за обекта по т. 1 да се актуализира годишно с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ предходна година), публикуван от Националния статистически институт.
3. Търгът да се проведе на 17.01.2018 г. от 9:00 ч. в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, ет. 1, при спазване изискванията на Глава IV, Раздел II от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Лясковец.
4. Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжната документация за обекта по т. 1, която се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса в размер на 15.00 лв. в срок до 17.00 ч. на 15.01.2018 г.
В търга за обекта по т. I. могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, представили в Информационния център на Община Лясковец в указания срок изискуемите документи, съгласно изискванията на тръжната документация.
Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект.
5. Оглед на обекта по т. I.1. се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец.
6. Депозитът за участие в търга с тайно наддаване е в размер на 69.33 лв., представляващ 10 % от началната годишна тръжна цена, и се внася в срок до 16.01.2018 г. вкл. по посочената сметка на Община Лясковец:
Банка ДСК ЕАД – филиал Лясковец,
BIC: STSABGSF
IBAN BG63STSA93003300180001
7. Предложения за участие в търга се представят съгласно изискванията на тръжната документация, поставени в запечатан, непрозрачен плик и се подават в Информационния център на Община Лясковец, в срок до 17.00 ч. на 16.01.2018 г.
8. При липса на кандидати, повторен търг за отдаване под наем на обекта по т. I.1. да се проведе на 24.01.2018 г.
9. Тръжна документация за участие в повторния търг с тайно наддаване се закупува в срок до 17.00 ч. на 22.01.2018 г.
10. Предложения за участие в повторния търг се подават в Информационния център на Община Лясковец, в срок до 17.00 ч. на 23.01.2018 г.
11. Депозитът за участие в повторния търг за обекта по т. I.1. се внася по посочената банкова сметка на Община Лясковец, в срок до 23.01.2018 г.
II. УТВЪРЖДАВАМ:
Тръжна документация за обекта по т. I.1., както следва:
1. Копие от Решение № 337 / 30.11.2017 г.;
2. Копие от подробна схема № 18-Л-ц, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец;
3. Проект на договор за наем;
4. Описание на тръжните условия;
5. Описание на документите за участие в търга;
6. Заявление до тръжната комисия за участие в търга – Образец № 1;
7. Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта – Образец № 2;
8. Декларация за липса на публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК към Община Лясковец и към държавата – Образец № 3;
9. Ценово предложение от участника в търга – Образец № 4.
д-р Ивелина Гецова,
кмет на община ЛЯсковец

loading...
Пътни строежи - Велико Търново