Заповед на Кмета на Община Лясковец

Публикувано на ср, 16 Дек. 2015
375 четения

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), чл. 35, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, и в изпълнение на Решение № 27 / 30.11.2015 г. на Общински съвет Лясковец,

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 2532, за който е отреден Урегулиран поземлен имот ІІІ – за ПСД в кв. 132 по Подробен устройствен план (ПУП) за регулация на гр. Лясковец – Промишлена зона, с площ 7 127 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 656 / 09.12.2008 г., с начална тръжна цена 158 993.00 лв. и депозит за участие в публичния търг с тайно наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена – 15 899.30 лв.
 2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, ет. 1, на 05.01.2016 г., 9.00 ч.
 3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между достигнатата цена и внесения депозит да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600 , БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец
 4. Режийни разноски в размер на 2%, върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500, БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец.
 5. Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 448007, БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец.
 6. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка за обекта по т. 1, в размер на 80.00 лв., да се заплатят в касата на общината.
 7. Такса “Административна услуга” в размер на 25.00 лв. да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.
 8. Тръжна документация за обекта по т. 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лв., в срок до 17.00. часа на 04.01.2016 г.
 9. Предложения с оферти за участие в търга се подават в Информационния център на Община Лясковец до 17.00. ч. на 04.01.2016 г.
 10. Депозитът за участие да се внася в срок до 04.01.2016 г. по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG63STSA93003300180001, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД – Лясковец
 11. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.
 12. При неявяване на кандидати повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 08.01.2016 г. в същия час, на същото място, при същите условия.
 13. Срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на предложения с оферти за търга и внасяне на депозит – до 17.00 часа 07.01.2016 г.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

 

 

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново