Заповед на Кмета на Община Лясковец

Публикувано на ср, 16 Дек. 2015
338 четения

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), чл. 35, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, в изпълнение на Решение № 28 / 30.11.2015 г. на Общински съвет Лясковец,

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се проведe публичeн търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот  № 108033 с площ  2.094 дка,  с начин на трайно ползване (НТП) нива, категория трета, находящ се в местността „Бухлев яз” по Картата на възстановената собственост на землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, при начална тръжна цена в размер на 2381.00  лв. (две хиляди триста осемдесет и един лева) и депозит за участие в размер на 238.10 лв. (двеста тридесет и осем лева и десет стотинки).
 2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 05.01.2016 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, ет. 1.
 3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600, Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец.
 4. Режийни разноски в размер на 2% върху предложената цена да се заплатят по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 448007, Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец.
 5. Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500, , Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец.
 6. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 50.00 лв. за обекта по т. 1, да се заплатят в касата на Община Лясковец – стая № 19. Такса “Административна услуга” в размер на 25.00 лв. за обекта по т. 1, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.
 7. Тръжна документация за обекта по т. 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лв. в срок до 17.00. часа на 04.01.2016 г.
 8. Срок за подаване на пликове с оферти – до 17.00  часа на 04.01.2016 г. в Информационния център на Община Лясковец.
 9. Депозитът да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG63STSA93003300180001, BIC: STSABGSF, Банка “ДСК” ЕАД – филиал Лясковец в срок до 04.01.2016 г. вкл.
 10. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.
 11. При неявяване на кандидати повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 12.01.2016 г. в същия час, на същото място, при същите условия.
 12. Срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг и подаване на пликове с оферти – до 17.00 часа на 11.01.2016 г., внасяне на депозит за участие – до 11.01.2016 г. вкл.

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново