ЗАПОВЕД на Кмета на Община Лясковец

Публикувано на пн, 23 февр. 2015
407 четения

ЗАПОВЕД

196 / 23.02.2015 г.

гр. Лясковец 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), чл. 35, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, в изпълнение на Решение № 559 /  29.01.2015 г. на Общински съвет Лясковец,

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се проведe публичeн търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на  имот  № 000678 с площ 29.434 дка, с начин на трайно ползване (НТП) нива, категория трета, находящ се в землището на гр. Лясковец, при начална тръжна цена 26 340.00 лева (двадесет и шест хиляди, триста и четиридесет лева), депозит за участие в размер на 2 634.00 лв. (две хиляди шестстотин тридесет и четири лева).

2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 09.03.2015 г. от 9.00 часа, в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.

3. Плащането на предложената цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между предложената сума от спечелилия търга участник и внесения депозит да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

4. Режийни разноски в размер на 2 % върху предложената сума да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 448007, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

5. Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената сума да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

6. Разходите, направени от общината за изготвяне на пазарна оценка за обекта по т. 1. в размер на 80.00 лв., да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, в касата на общината. Такса “Административна услуга” в размер на 25.00 лв. да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, в Информационния център в Община Лясковец. Не парични платежни средства не се приемат.

7. Тръжна документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане на такса от 50.00 лв.

8. Определя срок за закупуване на тръжна документация, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит за участие – до 17.00  часа на 06.03.2015 г.

9. Депозитът да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

10. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

11. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 16.03.2015 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

12. Срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит – до 17.00 часа на 13.03.2013 г.

 Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

 

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново