В Лясковец наемат 14 лица за озеленители

Публикувано на ср, 19 авг. 2020
70 четения

Десет лица ще бъдат наети на работа в град Лясковец и по едно лице в петте кметства на общината. Това предвижда проектът “Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” по договор BG05M9OP001-2.095-0001-C01, по процедура чрез подбор на проекти по приоритетна ос 02 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура BG05M9OP001-2.095 мярка на МИГ 05 “Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия”.
Финансирането в размер на 199 936,38 лева е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Срокът за реализация на дейностите е 15 месеца – от 1 август 2020 г. до 31 октомври 2021 г.
Целта на проекта е създаване на условия за заетост и социално включване на рисковите групи в общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и почистване на територията на община Лясковец. Целевата група по проекта ще бъдат продължително безработните лица, безработни над 54-годишна възраст; безработни лица без никакво образование /с основно или по-ниско образование/, лица без професионална квалификация, живеещи на територията на община Лясковец.
За обезпечаване работата на лицата, които ще бъдат наети на трудови договори при 8-часова заетост, ще бъдат закупени работно облекло, лични предпазни средства, градинска техника, градински инвентар и други необходими материали.
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново