Редовно заседание на Общински съвет-Лясковец ще се проведе на 17 февруари

Публикувано на пн, 16 февр. 2015
281 четения

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 17.02.2015 г. (вторник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:

 1.  Одобряване общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец.

2.  Приемане бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

3. Предоставяне на еднократна помощ на Еленка Кръстева Стоева от гр.Лясковец за преодоляване на щети, вследствие на пожар в обитаваното жилище.

4.   Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” – Велико Търново.

5. Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

6.  Отчет за изпълнение на Общинския план за действие на младежта през 2014 г.

7. Приемане на План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2015 г.

8.  План за действие за интегриране на ромската общност на територията на Община Лясковец 2015 – 2020 година.

9. Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ, включващ ПУП за застрояване – работен устройствен план извън границите на урбанизирана територия на поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец и Инвестиционен проект за „Цех за преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за текстилната промишленост”.

10.  Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект за техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ електропровод за нуждите на поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец.

11. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г.

12.  Питания.

 

Даниела Арабаджиева

Председател на Общински съвет – Лясковец

loading...
Пътни строежи - Велико Търново