Предстои заседание на Общински съвет-Лясковец

Публикувано на вт, 26 ян. 2016
358 четения

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.01.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:

1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 г.

2. Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2016 г.

3. Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

4. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2016 г.

5.  Приемане на Общински план за младежта за 2016 г.

6. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2015 г.

7. Решение за съгласуване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план, определящ трасето на довеждаща техническа инфраструктура – „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с.Бряговица, община Стражица, от помпена станция ПС „Джулюница” до връзка с вътрешната водопроводна мрежа на населеното място”.

8.  Решение за одобряване Подробен устройствен план – Парцеларен план, определящ трасе със сервитутна зона за изграждане на обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия – пътна връзка на обект „Представителство на селскостопанска техника”, разположен в поземлен имот с № 063031 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец, след промяна предназначението и обединяване на поземлени имоти с № 063030 и № 000235 – земеделска земя.

9. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

10. Ново обсъждане на Решение № 29 по Протокол № 4 от 28.12.2015 г. на Общински съвет-Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-335/15.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново.

11. Ново обсъждане на Решение № 42 по Протокол № 4 от 28.12.2015 г. на Общински съвет-Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-334/15.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново.

12.  Питания.

Даниела Арабаджиева

Председател на Общински съвет – Лясковец

loading...
Пътни строежи - Велико Търново