О Б Я В А на Община Лясковец

Публикувано на чт, 1 Окт. 2015
517 четения

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0049-C001/17.09.2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Лясковец приема документи на кандидати за заемане на длъжностите „Технически секретар“, „Социален работник”, „Медицинска сестра” и „Психолог” към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.

Свободните работни места за визираните по-горе длъжности са както следва:

– „Технически секретар“ – 1 бр. при 8-часова заетост,

– „Социален работник”“ – 1 бр. при 8-часова заетост,

– „Медицинска сестра” “ – 1 бр. при 4-часова заетост

– „Психолог”“  – 1 бр. при 8-часова заетост

Документите на кандидатите за заемане на длъжностите „Технически секретар“, „Социален работник”, „Медицинска сестра” и „Психолог” в  Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, ще се приемат в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, от 08.10.2015 г. до 14.10.2015 г. включително. Срокът за приемане на документи изтича в 17.00 часа на 14.10.2015 г.

Изисквания към кандидатите:

 Общи изисквания:

 1. да са пълнолетни граждани;
 2. да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 4. да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 Специфични изисквания:

 1. за длъжността „Технически секретар”  – кандидатите следва да притежават висше образование, в професионално направление „Икономика“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, отлична компютърна грамотност – MS Word, Excel и т.н., да познават законодателството в областта на социалните услуги в общността, както и да притежават умения за работа с документация в тази сфера.
 2. за длъжността „Социален работник”  – кандидатите следва да притежават висше образование, професионално направление „Социални дейности“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
 3. за длъжността „Медицинска сестра”  – кандидатите следва да притежават висше образование, в професионално направление „Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или медицинско образование с релевантната образователно-квалификационна степен за завършилите преди 2006 година;
 4. за длъжността „Психолог” кандидатите следва да притежават висше образование, в професионално направление „Психология“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.

Предимство ще имат тези кандидати, които имат опит:

– в работа по проекти на същата или сходна длъжност;

– в работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 Необходими документи:

 1. Молба до Кмета на Община Лясковец (по образец);
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплом за завършено образование;
 4. Копие от трудова и/или осигурителна книжка;
 5. Други документи, предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.
 6. За лицата, наети по трудово правоотношение – служебна бележка от работодателя за продължителността и разпределението на работното време.

За заемане на длъжността „Технически секретар“, „Социален работник” и „Психолог”, могат да кандидатстват само лица в трудоспособна възраст:

– безработни лица;

– неактивни лица, в т.ч. студенти, лица придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които са в трудоспособна възраст;

– трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да полагат допълнителен 8 часов труд (на ден) и 40 часа седмично.

За заемане на длъжността „Медицинска сестра” могат да кандидатстват лица в трудоспособна и над трудоспособна възраст, в т.ч.

– безработни лица;

– трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен 4 часов труд (на ден) и 20 часа седмично;

– неактивни лица, в т.ч. студенти, лица придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които и са в трудоспособна възраст и кандидат/и, които са придобили право на пенсия за изслужено време и старост и са в над трудоспособна възраст.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване с одобрените кандидати.

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново