Извънредно заседание на Общински съвет-Лясковец

Публикувано на пн, 27 апр. 2015
311 четения

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.04.2015 г. (вторник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:

1.Приемане на решение за отмяна на Решение № 587/26.03.2015 г. на Общински съвет – Лясковец, прието с Протокол № 56/26.03.2015 г.

2.Удължаване на сроковете на действие на сключените договори за наем на предоставени пасища и мери от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване.

3.Годишен финансов отчет на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД за 2014 г.

4.Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2015 г.

5.Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2015 г.

6.Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2014 г.

7.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2015 г. в Община Лясковец.

8.Решение за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на техническата инфраструктура – външно електрозахранване на обекти, разположени в поземлен имот с №210025 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец (бивш стопански двор).

9.Утвърждаване Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2015 г. и определяне начина на ползването й.

10.Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

11.Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост – 2 бр. предложения

12.Учредяване на вещно право на ползване.

13.Питания.

 Даниела Арабаджиева

Председател на Общински съвет – Лясковец

loading...
Пътни строежи - Велико Търново