Обявления от Община Елена

Публикувано на вт, 23 Юли 2019
128 четения

Обявление № УТ.01.02-92 / 16.07.2019 г.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-433 / 16.07.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП на с. Тодювци (ПУП – План за улична регулация) в зоната на имот пл. № 86 – премахване на проектна неприложена улична регулация между О.Т. 58-51-50-51а, между О.Т. 45а-58 и между О.Т. 51-45а, създаване на улица – тупик с О.Т. 51б-51а (нова), спиране на уличната регулация между О.Т. 41-43а-23а-44 до О.Т.  45а (нова), премахване на кв. 10, кв. 11 и кв. 14 и създаване на нов кв. 11, и комбинирана скица за пълна или частична идентичност на строителната граница западно, южно и югоизточно в зоната на разработка, съвместена със строителната граница нанесена в КККР (КВС) за неурбанизираната територия на землище с. Тодювци.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

     /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

 

 

Обявление № УТ.01.02-93 / 16.07.2019 г.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-434 / 16.07.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП – План за дворищна регулация) за част от имот пл. № 86 в кв. 10 по плана на с. Тодювци – поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници и обособяване на нов самостоятелен УПИ за частта от имота – УПИ VІІ-86 (нов) в кв. 11 (нов) по плана на с. Тодювци (съгласно Заповед № РД.02.05-433/16.07.2019 година за изменение на улична регулация) и План за застрояване на новообразуваният УПИ.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

      /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново