Обявления на Община Елена

Публикувано на чт, 30 май 2019
94 четения

Обявление № УТ.01.02-67 / 17.05.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-289 / 17.05.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП – План за улична регулация) за поставяне на уличнорегулационна линия между О.Т. 41-43а по съществуващи сграда и ограда на имот пл. № 70 в кв. 13 по плана на с. Тодювци.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

 

Обявление УТ.01.02-68 / 17.05.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-290 / 17.05.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцел ІІ-70 в кв. 13 по плана на с. Тодювци – поставяне на северна и южна неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници на имот пл. № 70, обособяване на нов самостоятелен УПИ за имота – УПИ ІІ-70 (нов) в кв. 13 по плана на с. Тодювци (съгласно Заповед № РД.02.05-289/17.05.2019 година за изменение на улична регулация) и План за застрояване на новообразуваният УПИ.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

 

Обявление № УТ.01.02-69/17.05.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-291 / 17.05.2019 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащ ПР (ПУП – План за регулация) за парцел V-98 в кв. 7 по плана на с. Средни колиби – премахване на проектна неприложена улична регулация между О.Т. 7-8а-17 и между О.Т. 8а-8, урегулиране на съществуваща улица с нови О.Т. 16а-16б-7а-7б, създаване на нов кв. 7а, създаване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ І-98 в кв. 7а (нов), затворен до строителната граница на север и на изток и План за застрояване на новообразувания УПИ.

Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново