Обявление № УТ.01.02-134 / 11.10.2021 г.

Публикувано на ср, 13 окт. 2021
302 четения

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-682 / 08.10.2021 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ ПР (ПУП – План за регулация) за парцел VІ „За Битова сграда ДЗС“ в кв. 34 по плана на с. Палици – изменение на проектна неприложена улична регулация между О.Т. 74а-79а, като улично регулационните линии се поставят по сгради и огради на юг, поставяне на източна дворищнорегулационна линия по имотната граница на имот пл. № 103, преотреждане на парцел VІ „За Битова сграда ДЗС“ в УПИ VІ-103 „За ниско свободно жилищна застрояване“ в кв. 34 по плана на с. Палици и План за застрояване на новообразувания УПИ с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно Окончателния проект на ОУП на община Елена (в процедура).

Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

     /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново