Защо е важно мултикултурното образование?

Публикувано на ср, 22 Дек. 2021
648 четения

Мултикултурното образование се отнася до всяка форма на образование или преподаване, която включва историята, писмеността, ценностите, вярванията и перспективите на хора от различни културни среди. Най-общо казано, мултикултурното образование се основава на принципа на образователната справедливост за всички ученици, независимо от културата, и се стреми да премахне бариерите пред образователните възможности и успеха на учениците от различни културни среди.
Междукултурното образование е начин за разбиране на образованието. Това е образователен фокус, който има инклузивен (приобщаващ) характер, където многообразието е задължителна и положителна съставка, която допринася за качествено образование и се разглежда като обогатяваща стойност. Това е образование, предназначено да ни научи да живеем в обществото, като развива ценности като уважение и толерантност към другите.

Мултикултурното образование е важно, защото:
l Помага на всички ученици да се включат дейно в учебната дейност и програма и да следват правилата на класната стая;
l Е стъпката към справедливост за всички ученици от всяка възраст, като то обогатява отделните членове на един клас и ги подготвя за живота, който е свързан с развитието на глобализацията и все по-честите срещи на хора от различни култури, които до определен момент са били напълно непознати.
l Помага на учениците да придобият знанията, уменията, качествата и нагласите, необходими за функционирането им в демократичното общество, като същевременно спомага за всеки един член на класа и впоследствие обществото да се чувства ценен, чут и разбиран от останалите.

Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 “Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш” работи за насърчаване на връзката между родителите и училището за подобряване на постиженията в училище и насърчаване на мултикултурната среда.
www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново