С 600 000 лв. подобряват енергийната ефективност в детска градина

Публикувано на чт, 8 февр. 2024
167 четения

Община Павликени стартира изпълнението на проект “Енергийна ефективност в сградата на ДГ “Атанас Неделчев”, гр. Бяла черква, община Павликени” по ПРСР 2014 – 2020, след като сключи договор с Държавен фонд “Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е 608 286,35 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение и отчитане е 15.09.2025 година.
Проектът предвижда инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ “Атанас Неделчев” в град Бяла черква, включително фотоволтаична централа с мощност 30 kWp за собствени нужди.
С използването на енергията от ВЕИ ще се постигне енергийна независимост на сградата. Ще бъде осигурена рентабилна експлоатация и устойчиво управление.
С изпълнението на проекта сградата на ДГ “Ат. Неделчев” в Бяла черква ще отговаря на най-високите изисквания за енергийна ефективност.
Подобрената инфраструктура на обществената сграда, част от образователната общинска инфраструктура, ще предоставя възможност за развитие на икономиката чрез предоставяне на по-качествени обществени услуги, по-добра среда за работа, а също и условия за постигане приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново