Разкажи ми история. Подход за създаване на умения

Публикувано на чт, 23 Дек. 2021
71 четения

Развитието на умение за разказване на истории е ефективен подход за придобиване и на други умения и качества у децата, например въображението, езиковите и речевите умения. Допълнително включването на различни теми дава възможност за разширяване на общата култура, опознаване на традициите и обичаите на различните култури.
На подхода за разказване на историите са посветени и част от родителските срещи, проведени в рамките на проект № BG05M9OP001-2.018-00292014BG05M2OP001-C02 “Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш”.
“Разкажи ми история” е една от темите на родителските срещи в рамките на проекта. Обръща внимание на способите за ангажиране на децата и развитие на речевите им умения и разбирането на връзките между причини и следствие чрез пример от отделни ситуации, които биха се случили.
Родителите са провокирани да упражнят уменията за съставяне на истории по атрактивен за децата начин и методите за мотивация на децата да съставят и разказват собствени истории, което ще подобри въображението, мисълта и ораторските им умения.
Чрез измислянето и разказването на истории децата подобряват уменията си да изразят мислите си и да ги подредят логически. За целите на проекта се насърчава децата сами да измислят истории в контекста на мултикултурната среда в училище и в общността, да ги разказват по атрактивен и запомнящ се начин и освен това – винаги да имат поука и да водят към културното разнообразие като богатство.

Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 “Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш” работи за насърчаване на връзката между родителите и училището за подобряване на постиженията в училище и насърчаване на мултикултурното образование.

www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново