Проф. д-р Димитър Симеонов вижда ВТУ като университет на бъдещето

Публикувано на пн, 22 май 2023
354 четения

Проф. д-р Димитър Симеонов откри предизборните срещи на кандидатите за ректор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, след като жребий му отреди да излезе първи пред аудиторията, искаща да се запознае с вижданията им за бъдещето на висшето училище.
Стратегическата му визия заявява насоченост за развитието на вуза като еталон за “университет на бъдещето”, чрез налагането на иновативни образователни, изследователски и работодателски практики и още по-значимо присъствие на глобалния пазар на образователните услуги. Заложените цели в концепцията му за развитието на ВТУ за периода 2023-2027 г. са съобразени със социално-икономическото, демографското и регионалното значение на университета в национален план и са в отговор на предизвикателствата, пред които предстои да се изправи великотърновската академична общност.
Управленската концепция на проф. Симеонов е изградена на базата на пет водещи идеи. Първата от тях е прозрачност и колегиалност, включваща: вземане на решения чрез способността за изслушване на всички заинтересовани страни, признаване заслугите на тези, които са допринесли с академична стойност независимо от тяхната длъжност, промяна на собствените мнения и стратегии, ако има достойни алтернативни предложения, свеждане на решенията до всички заинтересовани страни, ясно разделение между управленската и синдикална роля в университетската среда.
Втората водеща идея на проф. Симеонов е засилване на автономията и интеграцията, в т.ч. и финансовата децентрализация, която да е в синхрон със Закона за висшето образование и да гарантира по-висока отговорност на основните структурни звена и изпълнение на функции, свързани с получените крайни резултати. Третата водеща идея е свързана с опростяване и цифрови иновации. Според кандидат-ректора в ерата на решения, подпомагани от изкуствения интелект, е ключово използването на възможностите на дигиталния свят и извършване на редизайн на процесите в съответствие със стандартите, като се борави с нови технологии, за да се направят процедури, по-подходящи за нуждите на преподавателите, студентите и служителите в университета. Идентичност и разпознаваемост е четвъртата основна идея на проф. Симеонов, свързана с фокуса върху спецификите на всички териториални нива – от местното и националното, до международната сфера, със степенуване на комуникационните послания според контекста и преодоляване на традиционната резервираност, която според него характеризира университета до момента. Петата идея е свързана с отговорността и устойчивостта – управляващите органи да имат задачата да гарантират на структурите ресурсите и инструментите, необходими за насърчаване на отговорно и устойчиво поведение, а на структурите – тежестта на тяхното ефективно използване. Според проф. Симеонов, функцията на ректора е да изслушва и действа като гарант за целия университет.
Кандидатът за ректор предлага 4 основни сфери на действия: общо управление и развитие на човешкия потенциал, образователни дейности и акредитация, научноизследователска и международна дейност, финанси и стопанска дейност. В тях са включени 64 конкретни и изпълними управленски цели в отговор на засилената през последните години трансформация на висшето образование и навлизащите в него интернет и онлайн обучение, интердисциплинарност, изкуственият интелект и иновациите, устойчивото развитие на университетите като общностни центрове.
Проф. Симеонов припомни, че целият му професионален и академичен път е свързан с Великотърновския университет, катедра “География” и Историческия факултет, където последователно преминава през цялата академична стълбица – от асистент през 2002 г. до професор (по социално-икономическа география). Освен учебно-преподавателската дейност, която е диференцирана в трите степени на висшето образование, той участва в живота на ВТУ и чрез своята административна дейност. Негова гордост е ръководството на няколко научноизследователски проекта и най-вече изключително успешния “Дигитална раница. Моята България”, насочен към неделните училища и българските общности зад граница. Като преподавател, зам.-декан по учебната дейност и ВРИД декан на Историческия факултет, директор на новосъздадената дирекция “Магистърски програми”, а през последните четири години и като заместник-ректор по учебната дейност, проф. Симеонов смята, че е показал способностите си да поема отговорности, уважавайки хората и приетите ангажименти, да намира адекватни решения на сложни проблеми (особено тези връхлетяли университета по време на ковид епидемията), при това винаги гледайки напред с оптимизъм.
“Ако бъда избран, ще посрещна новия ангажимент със същото отношение, упорит труд, страст, в дух на откритост към дискусия и критика, поемане на отговорност преди и след всяко решение. Подходът, който съм избрал в настоящата кампания, е този, който съм следвал неотклонно през всичките административни постове, които съм заемал през годините, а именно системност в целите, решенията и действията ми”, подчерта кандидатът за ректор на ВТУ. “Мисля си, че като академични хора, трябва да си даваме сметка, че от 30 май ние отново ще работим заедно, да отстояваме честта, името и успеха на университета ни”, добави проф. Симеонов.
Като основен мотив за кандидатирането си в кампанията проф. Симеонов посочи усещането си за отговорност към университетската общност. Той заяви, че си дава ясна сметка, че бъдещето се основава на това, което предприемаме сега, а натрупаният преподавателски и административен опит му дава самочувствието, че идеите, които предлага, са не само реалистични и постижими, но и задължителни, за да може Великотърновският университет да продължи и завърши своята трансформация като важен обучителен, научен и изследователски център.
“Във времена на предизвикателства, в които търсенето на стабилност и нормалност е нелека, но основна задача, съм повече от убеден, че управлението на университета трябва да се основава на принципи, които да гарантират отстояването на академичния дух, академичната свобода, екипността и приемствеността. Само чрез върховенството на закона може да се постигне високо качество във всички сфери на дейности в университета. Динамиката на съвременния свят, трансформацията на науката, навлизането на все повече иновации в технологичната среда, комуникациите и преподаването ни заставят да бъдем гъвкави, прозорливи и адаптивни към предстоящите предизвикателства”, каза още проф. Симеонов.
Николай ВЕНКОВ
сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново