Обява на Община Лясковец

Публикувано на ср, 1 апр. 2020
425 четения

ОБЯВА
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ЗА СЛУЖИТЕЛ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ:
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ЕКОЛОГ”
В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Община Лясковец удължава срока за подаване на документи за свободно работно място за служител по трудово правоотношение на длъжност: Главен специалист „Еколог” в общинска администрация на Община Лясковец. Длъжността се заема въз основа на трудов договор след проведен подбор по документи на кандидатите. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
I. Изисквания за заемане на длъжността: Главен специалист „Еколог” в Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец, код по НКПД 33593026:
1. Образование:
– средно специално, специалност „Екология и опазване на околната среда” или
– висше, образователно – квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, професионално направление – „Биологически науки” и/или „Науки за земята” в област на висшето образование – „Природни науки, математик и информатика”, специалност: „Екология”, „Екологично образование”, „Екология и опазване на екосистемите”, „Екология и управление на околната среда”, „Екология и опазване на околната среда”, „Екологичен мениджмънт”, „Екология и устойчиво развитие”, „Екология на селищните системи”, „География и биология” или еквивалентни;
2. Компютърна грамотност;
3. Да не са осъждани;
4. Да са физически и психически здрави;
5. Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.
Предимство имат лицата, които познават действащата нормативна уредба в областта на екологията и опазването на околната среда.

II. Характер на работата:
1. Осъществяване на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване съобразно своята компетентност;
2. Извършване на обстоятелствени проверки във връзка с нарушения на екологичното законодателство;
3. Осъществяване на контрол по изпълнение на програмите за управление на отпадъците;
4. Издаване на разрешения за отсичане на дървета;
5. Съставяне на програми по опазване на околната среда.

ІІI. Документи и срокове за кандидатстване:
Кандидатите следва да представят в срок до 10.04.2020 г. включително, следните документи:
1. Писмено заявление за участие в подбора (свободен текст), в което описват всички приложени документи;
2. Диплома за завършено образование и образователно – квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване);
3. Мотивационно писмо;
4. Професионална автобиография (CV);
5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване);
6. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива – копие и оригинал за сверяване);
7. Документ за допълнителна квалификация (при наличие на такава – копие и оригинал за сверяване).
При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите документи и копия за сверяването им.

IV. Начин на провеждане на подбора:
1. Първи етап: Подбор по документи;
2. Втори етап: Интервю – провежда се с одобрените след първи етап кандидати.

Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в Център за информация и услуги, находящ се в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 10.04.2020 г.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА,
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново