Мултикултурно образование чрез изкуство

Публикувано на чт, 23 Дек. 2021
65 четения

Използването на произведения на изкуството, за да се запознават учениците с историята на изкуството и художествени практики, както и историческото представяне на различните култури, е възможно чрез работа с известни произведения на изкуството от различни автори. Изкуството е универсален език и може да бъде използвано като визуализиране на различните култури, история, традиции и обичаи.
Учебният план може да бъде разделен на три теми: хора, предмети и места.
Всеки урок се фокусира върху произведения на изкуството от колекцията на музеи и галерии у нас и по света.
Учителите съставят план, като включват работни листове, които описват имената на авторите, техните националности и имената на емблематичните картини, които представят. По подобен начин може да бъде съставена задача, насочена към учениците да съставят учебен план, който да включва всичко изброено и да го представят пред останалите ученици.
Като пример можем да дадем емблематичната картина “Ръченица”.
В изпълнение на проект “Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш” методът е приложен чрез показване на добрите примери на успели представители на ромския етнос, които се занимават с изкуство. Емблематични са певицата Есма Реджепова, кларнетистът Иво Папазов (Ибряма) и акордеонистът Ибро Лолов. Над 20 личности с местно и световно значение са включени в сборник с добри примери, издаден в рамките на проекта.

Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 “Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш” работи за насърчаване на връзката между родителите и училището за подобряване на постиженията в училище и насърчаване на мултикултурното образование.
www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново