Екоинспекцията санкционира земеделска кооперация

Публикувано на ср, 15 Ное. 2023
674 четения

Три акта е съставила през октомври Регионалната екоинспекция във В. Търново. Първият акт е за неводене на отчетност по отпадъците. Вторият акт е на дружество за това, че не поддържа в техническа и експлоатационна изправност и не осигурява непрекъсната нормална експлоатация на пречиствателната станция. Това е довело до заустване на непречистени отпадъчни води в р. Дряновска от дейността на производствената площадка.
Третият акт е на земеделска кооперация за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие – за разораване и засаждане със земеделска култура в поземлен имот в землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов, което представлява фактическа промяна на начина на трайно ползване на земята от пасище в обработваема земя и е в нарушение на забраната, въведена със заповедта за обявяване на Защитена зона “Студена река”.
През октомври експертите на РИОСВ са извършили 129 проверки на 119 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 94 са планирани и 35 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 13 предписания.
През отчетния период не са издавани наказателни постановления. Сключено е едно споразумение по Закона за административните нарушения и наказания между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 1400 лв.
Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4490 лв. От получените суми 3592 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община В. Търново (1600 лв.), Община Свищов (1600 лв.) и Община Лясковец (307 лв.).
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново