Близо 20 000 туристи са посетили Музея в Елена през изминалата година

Публикувано на пт, 9 ян. 2015
147 четения

19 787 ту­рис­ти са по­се­ти­ли Му­зея на Въз­раж­да­не­то “Ила­ри­он Ма­ка­ри­о­пол­с­ки” в град Еле­на през из­ми­на­ла­та 2014 го­ди­на. По­се­ти­те­ли­те са ре­кор­ден брой за ед­на ка­лен­дар­на го­ди­на от ос­но­ва­ва­не­то на му­зея до на­ши дни, ко­мен­ти­ра ди­рек­то­рът Иван Ди­мит­ров. Ръст се от­бе­ляз­ва при всич­ки ви­до­ве гру­пи по­се­ти­те­ли, как­то и при чуж­ди­те ту­рис­ти. 8663 от по­се­ти­те­ли­те на че­ти­ри­те му­зей­ни обек­ти през 2014 го­ди­на са въз­рас­т­ни, 6890 – уче­ни­ци и сту­ден­ти, 3922 – пен­си­о­не­ри. Над 300 са чуж­ден­ци­те прек­ра­чи­ли пра­га на му­зей­ни­те обек­ти в Еле­на , пре­дим­но от стра­ни от Ев­ро­па.
Ня­кол­ко са съ­би­ти­я­та, с ко­и­то мо­же да се пох­ва­ли му­зеят на Въз­раж­да­не­то “Ила­ри­он Ма­ка­ри­о­пол­с­ки” през из­ми­на­ла­та 2014 г. През ме­сец яну­а­ри в му­зей­ния ком­п­лекс гос­ту­ва Ис­то­ри­чес­кият му­зей от Ка­вар­на с из­лож­ба­та “Ре­лик­ви­те на Ка­ли­ак­ра”. То­га­ва бя­ха пред­с­та­ве­ни 250 на­ход­ки, от­к­ри­ти в сто­ли­ца­та на Доб­ру­джан­с­ко­то дес­пот­с­т­во през пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни. През ап­рил дво­рът на къ­ща­та-му­зей “Ила­ри­он Ма­ка­ри­о­пол­с­ки” бе пре­вър­нат в ра­бо­тил­ни­ца за пи­са­не на ве­лик­ден­с­ки яй­ца, на ко­я­то бе пред­с­та­ве­на ста­ра во­съч­на тех­но­ло­гия от Ве­лин­г­рад­с­ко, Их­ти­ман­с­ко и Са­мо­ков­с­ко. През ме­сец юни от­но­во там бе под­ре­де­на из­лож­ба­та “Иван Кър­шов­с­ки – меж­ду пуш­ка­та и пе­ро­то”. На от­к­ри­ва­не­то ѝ  при­със­т­ва за­мес­т­ник-пред­се­да­те­лят на ЕК и ев­ро­ко­ми­сар по бю­джет и чо­веш­ки ре­сур­си Крис­та­ли­на Ге­ор­ги­е­ва, по­том­ка на Иван Кър­шов­с­ки.
На 19 сеп­тем­в­ри за пръв път в му­зея в Еле­на се про­ве­де нощ на му­зе­и­те, ко­га­то бя­ха ре­гис­т­ри­ра­ни 150 по­се­ти­те­ли за ня­кол­ко ча­са. На 26 ок­том­в­ри в дво­ра на ком­п­лекс “Дас­ка­ло­лив­ни­ца” бе въз­с­та­но­вен тра­ди­ци­он­ният сбор на Ди­мит­ров­ден в Еле­на. На 19 но­ем­в­ри в Из­лож­бе­ни за­ли “Ра­фа­ел Ми­хай­лов” във Ве­ли­ко Тър­но­во бе по­ка­за­на из­лож­ба “Кул­тур­но­то нас­лед­с­т­во на въз­рож­ден­с­ка Еле­на”, ко­я­то до края на го­ди­на­та бе раз­г­ле­да­на от бли­зо 3000 по­се­ти­те­ли. На 5 де­кем­в­ри в Еле­на, под пат­ро­на­жа на ви­цеп­ре­зи­ден­та Мар­га­ри­та По­по­ва, бе от­бе­ля­за­на 210-ата го­диш­ни­на от пос­т­ро­я­ва­не­то на цър­к­ва­та “Св. Ни­ко­ла”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново