89 проверки извършиха за месец екоекспертите

Публикувано на вт, 9 юли 2024
87 четения

89 проверки на 83 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области са извършили през юни 2024 г. експертите на РИОСВ – Велико Търново. От тях 60 са планирани проверки и 29 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 18 предписания.
През периода са съставени 6 (шест) акта за установени административни нарушения. Съставени са три акта на дружества за неводене на отчетност на отпадъците в Националната информационна система за отпадъци. Юридическо лице е санкционирано за нерегламентирано съхраняване на строителни отпадъци в поземлени имоти в землището на гр. Севлиево, местност Скъсаното, което съставлява нарушение на Закона за управление на отпадъците. Акт е съставен на дружество за неизпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, тъй като не е взело всички необходими предпазни мерки за предотвратяване изпускането на флуорсъдржащи парникови газове от климатична инсталация за охлаждане. Съставен е акт на ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, гр. Велико Търновор за складиране на наносни отложения/инертни материали на имот, попадащ в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002018 Остров Вардим, като по този начин е осъществена намеса в естествената среда и ландшафта, промяна на характера на повърхността и изменения в микрорелефа на част от зоната, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.
На ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“ е наложена нова заповед за принудителна административна мярка, с която е предписано да се премахне цялото количество натрупани/складирани наносни отложения/инертни материали в границите на поземления  имот, който е част от защитена зона BG0002018 Остров Вардим в землището на с. Вардим, общ. Свищов, в срок до 10 месеца. Мярката се налага с цел отстраняване на нарушението и произтичащите от него вредни последици, поради възникнала непосредствена опасност от увреждане на част от защитената зона, където са разпространени потенциални местообитания на видове, предмет на опазване.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново