240 домакинства в Еленско имат съдове за компостиране

Публикувано на вт, 22 авг. 2023
121 четения

В Община Елена бяха финализирани дейностите по проект “От компостиране към нулеви отпадъци – въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена”, “№ BG16M1OP002-2.009-0020-C01, процедура № BG16M1OP002-2.009 “Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”.
Проектът стартира на 16 февруари 2022 г. с подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, с продължителност 18 месеца. Общата му стойност е 391 080,03 лв., от които 325 944,90 лв. финансиране от ЕФРР, и 57 519,69 лв. национално съфинансиране и 7 615,44 лв. – недопустими разходи.
Целите на проекта са свързани със създаването на условия за промяна във възприятието и навиците на населението на община Елена за предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци чрез изграждане на Обществен екологичен център и информационни кампании.
За да бъде успешно адаптирана и въведена добрата практика за компостиране и управление на биоразградимите отпадъци на гр. Шамбери, Франция, по проекта се изпълниха редици дейности. Проучени бяха нагласите на над 100 души за предотвратяване генерирането на биоразградими отпадъци, проведени бяха и няколко фокус групи. Обучени са 25 майстори компостьори за обществено компостиране. Вече близо 240 домакинства разполагат със съдове за компостиране, 10 къщи за гости, Градски парк и стадион, както и всички детски, учебни и социални заведения.
В Общностния център в града се създаде и вече функционира Обществен екологичен център с необходимото оборудване. По проекта се проведоха и три мащабни кампании – “Компостиране в общността и домакинствата”; “Рицари компостьори” (кампания, насочена към ученици и деца) и “Добрият пример”, в рамките на които бяха организирани и проведени събития, концерт, беше осигурена информация, материали, обучения и демонстрации, подходящи за гражданите на община Елена.
Тяхното действие ще продължава и за в бъдеще, а най-важната цел на проекта е превръщането на младото поколение в община Елена в агент на промяната за чиста околна среда.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново