ЗАПОВЕД на Кмета на Община Лясковец

Публикувано на ср, 18 мар. 2020
1013 четения

ЗАПОВЕД

№ 687 /18.03.2020 г. гр. Лясковсц

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняваща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България,

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам част I от моя Заповед № 634/14.03.2020 г., като създавам т. 8:

„8. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. ”

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Лясковец, да бъде прочетена в дневните предавания на „Общинско кабелно радио – Лясковец”, както и да се разгласи на населението чрез средствата за масова информация.

Копие от заповедта да се връчи на кметовете на кметства на територията на Община Лясковец, на РУ „Полиция” гр. Горна Оряховица и Полицейски участък гр. Лясковец – за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново