Започна ремонтът на общинската сграда в Лясковец

Публикувано на пн, 16 авг. 2021
253 четения

Официален старт бе даден преди седмица на строително-монтажните работи на сградата на общинска администрация Лясковец. Мащабният ремонт е по проект „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. В рамките на строителството ще бъде положена външна изолация на сградата, ще бъде извършена подмяна на дограми, реконструкция на отоплителна инсталация, монтаж на нов водогреен котел с комбинирана горелка, ще бъде изградена нова разпределителна мрежа с полипропиленови тръби и ред други дейности. Друга мярка за енергийна ефективност, която ще бъде изпълнена в рамите на строителството е изграждането на електронно управление на отоплителната система, включващо контролер, външен сензор, повърхностен сензор, двупътен винтил, термостат, стаен регулатор и работа по зададена програма. Предвижда се също топлоизолиране на стени и скатни покриви на сградата, полагане топлоизолация на под, подмяна на дървената дограма с PVC дограма, както и подмяна на осветителните тела с LED крушки. С изпълнението на предвидените мерки се цели да бъдат спестени 49 t/год. емисии на въглероден диоксид и спестени 237 929 kwh годишна икономия на енергия на сграда публична общинска собственост.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „ЕМИЛИ СТРОЙ“ ЕООД – гр. Лясковец, а строителният надзор на обекта се осъществява от „ЕВРОИНВЕСТКОНСУЛТ” ООД – гр. Горна Оряховица. Проектант на обекта е арх. Анелия Димова. Общата стойност на строителството възлиза на 754 423 лв. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на общинската сграда е пет месеца.

По време на изпълнението на строителството общинска администрация временно се помещава в сградата на СУ „Максим Райкович” – корпус II (бивш партиен дом), с адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” №1, като административното обслужване на гражданите се извършва в зала 102 на СУ „Максим Райкович” – корпус II, западен вход на сградата.

Изпълнението на строително-монтажните работи се осъществява в рамките на проект „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 година, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново