За поредна година Община Лясковец стартира прием на проекти към Фонд за подкрепа на местни инициативи

Публикувано на ср, 6 юли 2022
305 четения

На 5 юли 2022 година Община Лясковец обяви покана за набиране на проектни предложения за финансиране на местни инициативи към Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец. За поредна година целта е Фонда да подкрепи проекти на местната общност, насочени към решаването на проблеми, подобряване на средата и качеството на живот. Проекти могат да подават неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища по реда на Закона за народните читалища, сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост, осъществяващи дейността си на територията на община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност.

Осигуреният финансов ресурс за обявената сесия при набиране на проектни предложения от Фонда за 2022 г. е 15 000 лева. Те са осигурени от общинския бюджет и сдружение Платформа „Агора” в рамките на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. В рамките на обявената сесия на фонда за 2022 година основен приоритет е „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот” като ще се отпускат до 3000 лв. за малки проекти в общността. Срокът за изпълнение на инициативите е с продължителност до 3 месеца, като кандидатите могат да депозират проектите си най-късно до 19 август 2022 година. Проектните предложенията ще се оценяват съгласно одобрени критерии за оценка, като най-важни са степента на съответствие на инициативата с конкретни нужди и проблеми на общността, мобилизиране на местни ресурси и значимост на очакваните резултати.

Проектните предложения се подават чрез специално разработен формуляр, където участниците трябва да опишат как ще се насърчи участието на хората от общността, как проектът допринася за решаване на значим проблем и по какъв начин ще мобилизира човешки, материални и финансови ресурси за изпълнението на инициативата. Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да бъде намерена на интернет страницата на Община Лясковец – www.lyaskovets.bg или на тази на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” – www.mig-zaedno.eu.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново