В Елена е определена работна група във връзка с Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

Публикувано на ср, 4 февр. 2015
539 четения

 

Със заповед на кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев е определена работна група, отговаряща за техническото администриране на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, в частта учредяване на сдружения на собствениците, създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост за нуждите на програмата.Експертите в Община Елена, които ще отговарят за програмата на местно ниво, вече са запознати с методическите указания за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Координатор на местно ниво е инж. Христо Лазаров, специалист „Строителство на сгради и съоръжения“. Председател на работната група е инж. Христо Симеонов, старши инспектор „Инвестиционна дейност и енергийна ефективност“ в община Елена.

Според условията на програмата, допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Финансирането ще се осъществи през настоящата година и следващата 2016 г. Стойността е общо един милиард лева за цялата страна.

От собствениците ще се изисква да регистрират Сдружение по реда на Закона за етажната собственост (по образец) в Общината, след което регистрация се подава и в Агенцията по вписване, за да се получи Булстат. Важно уточнение е, че за целите на програмата трябва да се регистрира едно Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Следващата стъпка е да се вземе решение за саниране на сградата с минимум 67% съгласие от страна на всички собственици в сдружението.

Трябва да има 100% съгласие на собствениците, за да се обнови самата сграда и да се изпълнят необходимите дейности по нея, и да се осигури достъп до всички жилища.Когато сдружението не е учредено от всички собственици, всички нечленуващи собственици заявяват съгласието си с отделна декларация по образец.

Общинската администрация ще бъде основен двигател на целия процес, в т.ч. документалното оформяне, организирането на обществени поръчки за конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт, за извършването на обследване от лицензирани одитори и изготвянето на доклад за необходимите енергоспестяващи мерки, за проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи, строителния и авторски надзор. Що се отнася до финансирането, Общината ще подписва тристранен договор за всяка одобрена сграда с Българската банка за развитие и областния управител като представител на държавата.

Експертите в Община Елена са готови и ще помагат на заинтересованите граждани с необходимата информация, административна и техническа помощ. Всички документи и методическите указания са публикувани на официалния сайт на Общината www.elena.bg в рубрика „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново