Ученици проучват биоразнообразието на Джулюнска река

Публикувано на ср, 25 мар. 2015
560 четения

От няколко месеца в джулюнското училище „П. Р. Славейков” се реализира проект „Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база-данни за местния хабитат”. Финансирането е по Програма за подкрепа на НПО в България по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е насочен към повишаване информираността по отношение проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство, чрез проучване на биоразнообразието по протежението на река Златаришка /Джулюнска/ и зоната, включена в Натура 2000.

В рамките на осем месеца учениците ще повишат познанията си за биологичното разнообразие, ще участват в дейности като залесяване и зарибяване, както и в такива, свързани с опазване и популяризиране на биологичното разнообразие в района. Участието в проекта е част от последователната и устойчива политика в областта на екологичното образование и възпитание на учениците, които наскоро реализираха успешно друг проект, насочен към облагородяване на дворното пространство в училището. Идеята за проучванията се реализира от училищното настоятелство в партньорство с училището и ще създаде ползотворни връзки с обществените институции и организации, имащи пряко значение за опазване на природното богатство, местното ловно-рибарско дружество, лесничейското стопанство, както и с НПО, родители и жители на селото. Финансирането е на стойност 4 626 eвро, с които ще се оборудва мултимедийна лаборатория, където малките природолюбители ще проучат и създадат база данни за значимите хабитати на крайречните горски съобщества от елши, върби и ясени, както и тревисти местообитания. Ще проучат и видрата, лалугера, сухоземни костенурки, прилепи, някои видове риби и насекоми, както и други животни и растения, обитаващи зоната, включена в Натура 2000.

Учениците ще организират конференции и кръгли маси, ще презентират съвременни екологични и природозащитни проблеми, ще работят за повишаване на информираността на местната общност по проблемите за опазването на околната среда. В началото на годината малките природолюбители дадоха старт на проучванията за защитените растения и животни по река Златаришка /Джулюнска/, поставиха къщички за птици край реката и в училищния двор. Участниците в проекта вече имат част от отговора на въпроса кой живее в защитената зона на реката. Те издириха и обобщиха информация за местната флора и фауна, заснеха замърсени участъци по речното корито и започнаха подготовка за почистването им. Най-малките ученици изработиха карти с обитатели на речната система, представиха какво са научили за тях и какво трябва да правим, за да ги запазим от изчезване. Участниците от по-голямата група подготвят и първата дипляна с информационни материали и презентация, с която да започнат представяне на животинското разнообразие в родния си край.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново