СТАРТИРА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ЕЛЕНА“

Публикувано на чт, 23 юли 2015
763 четения

В Елена стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елена“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015г. по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Проектът се изпълнява за първи път в община Елена и е насочен към хората в затруднено материално положение.  Стойността на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде отпусната за изпълнение на дейностите по договора, е в размер на 6085.80 лв.

Приоритет на проекта е намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, като за целта  ще се надгради и разшири обхватът на дейност на Домашния социален патронаж.  В целевата група попадат самотно живеещи хора, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии. Водещ критерий при подбора на кандидатите ще бъде размерът на пенсията. Определянето на конкретните представители на целевата група ще се извършва на база списъци и информация, предоставени от дирекция „Социално подпомагане“  гр. Елена. От всички подадени заявления ще бъдат подбрани 30 лица с най-нисък доход, на които ще се предостави услугата. Ще бъде  изготвен списък на одобрените нуждаещи се, а при евентуално отпадане на някой от вече одобрените потребители, неговото място ще бъде заето от следващия в списъка. В случай, че сред одобрените хора има такива със затруднение в придвижването, които нямат възможност да отидат до пункта за раздаване на топъл обяд, Домашен социален патронаж разполага с необходимия персонал и автомобил, с който да достави храната до дома им.

Одобрените лица, които ще ползват услугата „Топъл обяд“ ще попълнят декларация, с която ще декларират, че по време на изпълнение на проекта няма да се възползват от подобна услуга, финансирана от други източници.

Проектът стартира от 01.09.2015 г. и ще бъде актуален до края на месец декември 2015г. Топлият обяд за представителите на целевата група по програмата ще се предоставя в работните дни от посочения период  (84 работни дни).

В края на всеки месец потребителите на услугата ще предоставят информация чрез анонимни анкетни карти, които ще служат за коректив при предлагането на услугата „топъл обяд“, като се вземат под внимание препоръките им.

Един път месечно служител на  Домашен социален патронаж ще обхожда потребителите и ще следи за тяхното здравословно състояние, ще оказва помощ при закупуване на необходимите им медикаменти, ще контактува с личните им лекари и други институции. Служителят ще отчита извършените от него дейности с изготвяне на протоколи за всеки един консултиран потребител.

И занапред Община Елена ще бъде отворена да партнира при всички социални проекти, предоставени от Министерството на труда и социалната политика, изпълнявани по оперативни европейски проекти и програми, насочени към най-уязвимите групи в обществото, а именно хората в неравностойно положение и дават шанс за по-качествен живот, както на ползвателите на социалните услуги, така и на техните семейства.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново