Съобщение за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново

Публикувано на ср, 3 Юли 2019
174 четения

Общински съвет – Лясковец, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със свое Решение № 557 от 20.06.2019 г., открива процедура за подбор на двама кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново за мандат 2020 – 2024 г.

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

·    да са на възраст от 21 до 68 години;

·    да имат настоящ адрес в Община Лясковец, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново;

·    да имат завършено най-малко средно образование;

·    да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

·    да не страдат от психически заболявалия;

·    да не са съдебни заседатели в друг съд;

·    да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;

·    да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

·    да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.

Необходими документи за кандидатстване

·             подробна автобиография, подписана от кандидата;

·             нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

·             медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

·             данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за препоръки;

·             мотивационно писмо;

·             писмено съгласие;

·             декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

·             документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се публикуват на интернет страницата на Община Лясковец най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

С Решение № 557/20.06.2019 г. на Общински съвет – Лясковец са  утвърдени образци на следните документи:

·  заявление за кандидатстване – Приложение № 1;

·  декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.З от ЗСВ – Приложение № 2;

·  писмено съгласие – Приложение № 3.

Образците на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Лясковец, както и на официалната Интернет страница на Община Лясковец:www.lyaskovets.net, в раздел „Обяви“.

Място и срок за подаване на документите

В срок до 26.07.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново подават необходимите документи в Общински съвет – Лясковец: Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, етаж 1, стая № 4 или № 6.

 

Даниела Арабаджиева

Председател на Общински съвет – Лясковец

 

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново