Съобщение на Общински съвет-Лясковец за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица

Публикувано на пт, 3 юли 2020
161 четения

Общински съвет – Лясковец, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и чл.21, ал.1, т. 1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със свое Решение № 117 от 25.06.2020 г., открива процедура за подбор на четири кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица за мандат 2021- 2025 г.

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

·        да са на възраст от 21 до 68 години;

·        да имат настоящ адрес в Община Лясковец, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Горна Оряховица;

·        да имат завършено най-малко средно образование;

·        да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

·        да не страдат от психически заболявалия;

·        да не са съдебни заседатели в друг съд;

·        да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Горна Оряховица;

·        да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

·        да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Горна Оряховица,

            както и да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд – Горна Оряховица.

Необходими документи за кандидатстване

·        подробна автобиография, подписана от кандидата;

·        нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

·        медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

·        данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Лясковец да се обръща за препоръки;

·        мотивационно писмо;

·        писмено съгласие;

·        декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

·        документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

·        декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се публикуват на интернет страницата на Община Лясковец най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

С Решение № 117/25.06.2020 г. на Общински съвет – Лясковец са  утвърдени образци на следните документи:

·             заявление за кандидатстване – Приложение № 1;

·             писмено съгласие – Приложение № 2;

·             декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ – Приложение № 3;

·             декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ-Приложение № 4.

Образците на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Лясковец, както и на официалната Интернет страница на Община Лясковец: www.lyaskovets.bg, в раздел „Обяви“.

Място и срок за подаване на документите

В срок до 31.07.2020 г., кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд –Горна Оряховица подават необходимите документи в Общински съвет – Лясковец: Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, етаж 1, стая № 4 или № 6.

Георги Петров

Председател на Общински съвет – Лясковец

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново