Съобщение на Община Лясковец

Публикувано на чт, 27 февр. 2020
382 четения

Във връзка с публикация в областния всекидневник „Борба”, брой 38 от 26 февруари 2020 година, със заглавие „Аркус“ ще блокира път заради винетките, след като институциите не реагират”,

Община Лясковец информира обществеността за следното:

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) „Урбанизирани територии“ са териториите на населените места и селищните образувания. В Допълнителните разпоредби на ЗУТ е дадено легално определение за „Територия на населено място“, съгласно § 5, т. 6. „Територия на населено място” е селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището.“

Границата на селищната територия (строителните граници на гр. Лясковец) до влизане в сила на Общия устройствен план на Община Лясковец е определена с Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед №346 / 09.06.1993 г. на Кмета но Община Лясковец. С Решение № 453 от Протокол № 54 на заседание на Общински съвет-Лясковец, проведено на 25.10.2018 г. е одобрен Общият устройствен план на Община Лясковец, с който за гр. Лясковец е определена нова строителна граница, като южния й край е до надлеза на Републикански път I-4.

В землището на гр. Лясковец в Поземлен имот с идентификатор 44793.258.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е изградено предприятие на фирма „АРМАКО“ АД, а в Поземлен имот с идентификатор 44793.257.252 по КККР е изградено предприятие на фирма „АРКУС“ АД. Тези поземлени имоти представляват отделни застроени поземлени имоти в землището на гр. Лясковец, но извън урбанизираната територия на населеното място  гр. Лясковец.

Застроените поземлените имоти извън границите на урбанизираната територия на населените места получават административни адреси, съобразно местоположението им.

С писмо с дата 20.02.2020 г. до Агенция „Пътна инфраструктура“, с копие до Областно пътно управление-Велико Търново, Община Лясковец е поискала за участъка от Републикански път ІІ-53(Поликраище-Горна Оряховица-Лясковец-Елена-Стара река-Бяла-Сливен-Ямбол-Калчево-Средец) от км 16+341 до км 17+868 (между територията на населените места гр. Лясковец и с. Драгижево) да отпаднат винетните такси, като Община Лясковец ще поеме финансовия ангажимент по поддържането на този участък.

След получаване на становище по направеното от Община Лясковец искане от Агенция „Пътна инфраструктура”, същото ще бъде внесено веднага за разглеждане в заседание на Общински съвет-Лясковец.

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново